Placeholder image

Te weinig docenten, zwakke leerling dupe

11 april 2018
Eer­der dan voor­gaan­de school­ja­ren zijn scho­len in ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs op zoek naar do­cen­ten voor het nieu­we school­jaar; ook zijn er nog nooit zo­veel va­ca­tu­res ge­plaatst. (Bron: Leidsch Dagblad, 11 april 2018,Eva Gabeler en Arianne Mantel)

Al voor de paas­da­gen ston­den er 1300 va­ca­tu­res open die pas in sep­tem­ber in­ge­vuld hoe­ven wor­den. Som­mi­ge scho­len zoe­ken al een do­cent voor school­jaar 2019/2020.

Juf­fen en mees­ters wor­den nog steeds het meest ge­zocht; daar­na volgt de zoek­tocht naar de wis­kun­de­do­cent met 1 op de 10 va­ca­tu­res.

„Als les­sen blij­ven uit­val­len en het te­kort aan leer­krach­ten blijft, dan ko­men er ach­ter­stan­den. Voor­al de wat zwak­ke­re leer­lin­gen zijn dan de dupe. De kin­de­ren met meer ba­ga­ge red­den zich vaak op ei­gen kracht en kun­nen toe met min­der les­uren", zegt on­der­wijs­kun­di­ge Casper Huls­hof van de Uni­ver­si­teit Utrecht. 

„We zijn ge­schrok­ken van de toe­ge­no­men vraag naar groeps­leer­krach­ten op de ba­sis­scho­len", zegt Dan­ny Smul­ders van de va­ca­tu­re­si­te Mees­ter­baan. „In het eer­ste kwar­taal van 2016 werd er 180 keer een juf of mees­ter ge­vraagd. Dit jaar ligt dat op 580 aan­vra­gen."

Door het te­kort aan juf­fen of mees­ters zijn van­af be­gin dit jaar ruim 170.000 kin­de­ren naar huis ge­stuurd. In het voort­ge­zet on­der­wijs wordt de si­tu­a­tie ook steeds nij­pen­der, be­ves­tigt de woord­voer­der van de mid­del­ba­re scho­len: „Als dit zo door­gaat, ko­men er meer tus­sen­uren."

Na de do­cent wis­kun­de, wordt voor­al ge­zocht naar do­cen­ten Ne­der­lands, En­gels en na­tuur­kun­de. Op de Goud­se Scho­len­ge­meen­schap Leo Vro­man wordt nu reeds ge­zocht naar een nieu­we na­tuur­kun­de­do­cent, ter­wijl de hui­di­ge over an­der­half jaar met pen­si­oen gaat. 

Mar­cel Kem­per, rec­tor op het Vel­sen­se Gym­na­si­um Fe­li­se­num, noemt nog een an­der pro­bleem. "Ad­ver­ten­ties zijn niet meer ef­fec­tief. We moe­ten op an­de­re ma­nie­ren wer­ven. Zo­als het net­werk ge­brui­ken van mijn do­cen­ten. Men­sen die el­kaar nog ken­nen via hun stu­die."