Placeholder image

Leraar wordt nog steeds onderbetaald

07 april 2018
Le­ra­ren op de ba­sis­school wor­den in gro­ten ge­ta­le on­der­be­taald. Nieu­we cij­fers to­nen aan dat zo'n 18.000 do­cen­ten on­te­recht in de laag­ste loon­schaal zit­ten. Dat is te­gen af­spra­ken met school­be­stu­ren in. (Bron: Leidsch Dagblad, 5 april 2018, Inge Lengton)

Tien jaar ge­le­den werd al ge­con­sta­teerd dat te veel le­ra­ren het laag­ste loon krij­gen. De over­heid sprak toen met vak­bon­den en school­be­stu­ren af dat in 2014 min­stens veer­tig pro­cent van alle ba­sis­school­le­ra­ren in een ho­ge­re schaal is on­der­ge­bracht. Uit re­cen­te cij­fers van on­der­wijs­in­stan­tie DUO blijkt dat het streef­doel bij lan­ge na niet wordt ge­haald. Vo­rig jaar is de tel­ler vol­gens DUO blij­ven ste­ken op 26,7 pro­cent. Een jaar eer­der was dat 26 pro­cent. Voor het over­he­ve­len van le­ra­ren naar een ho­ge­re sa­la­ris­schaal maak­te het Rijk de af­ge­lo­pen ja­ren mil­joe­nen eu­ro's naar het ba­sis­on­der­wijs over.

De roep om ho­ge­re lo­nen voor ba­sis­school­do­cen­ten leid­de tot een eer­ste ex­tra in­ves­te­ring van 270 mil­joen euro. Hier­mee kun­nen de lo­nen met zo'n drie pro­cent ex­tra stij­gen. Rut­te III re­ser­veer­de nog eens 237 mil­joen euro om de werk­druk in het ba­sis­on­der­wijs te­gen te gaan, op­lo­pend naar 430 mil­joen in 2022.