Placeholder image

Kinderdebat Lorentzschool: 'Wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen?'

20 maart 2018
Daar kon GroenLinks-ver­te­gen­woor­di­ger Alex Fri­so het mee doen. Hij ver­tel­de aan een tri­bu­ne vol groep acht'ers dat ou­ders en leer­lin­gen va­ker moe­ten fiet­sen naar school. Waar­op Fri­so di­rect door een twaalf­ja­ri­ge ach­ter uit de zaal van re­pliek wer­den ge­diend. ,,Wie ben jij om te zeg­gen wat ik moet doen?'' (Bron: Leidsch Dagblad, 20 maart 2018, Loman Leefmans)

Het zorg­de voor hi­la­ri­teit in de aula en blos­jes op Friso's wan­gen. Pre­sen­ta­tor Leen­dert Beek­man ver­hoog­de de feest­vreug­de. ,,Zo jong en nu al een VVD-ge­luid.'' 

Hulp­je
Lei­den bulk­te de af­ge­lo­pen we­ken van de dis­cus­sie­bij­een­kom­sten, waar par­tij­en steeds va­ker in her­ha­ling vie­len. Het kin­der­de­bat op de Lo­rentz­school was wat dat be­treft een ver­a­de­ming waar leer­lin­gen, or­ga­ni­sa­tie en ze­ker de acht po­li­tie­ke ver­te­gen­woor­di­gers de­bet aan wa­ren. Opeens kon­den ze wel dui­de­lijk en jar­gon­loos een uit­een­zet­ting ge­ven, al werd de waar­heid daar­door soms wat ge­weld aan­ge­daan. ,,Ik ben wet­hou­der, het hulp­je van de bur­ge­mees­ter'', al­dus VVD'er Paul Lau­dy 

Die bur­ge­mees­ter Hen­ri Len­fe­rink was eer­der op de school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de ge­weest om de leer­lin­gen een les­je plaat­se­lij­ke de­mo­cra­tie te ge­ven. ,,Wie heeft dat ont­hou­den'', vroeg school­di­rec­teur John van Be­zouw vol ver­trou­wen aan de vol­le zaal. Aan het wei­fe­len­de hand­op­ste­ken bleek dat de leer­lin­gen al net zo naar de bur­ge­mees­ter luis­te­ren als ge­meen­te­raads­le­den. 

En­ke­le kan­di­da­ten had­den zich even­eens voor­be­reid op het school­du­el. Mar­ti­ne van Schaik (PvdD) bracht een knuf­fel mee, on­der het kos­tuum van CDA'er Joost Ble­ijie sta­ken hip­pe groe­ne gym­pen en Fri­so droeg een GroenLinks T-shirt. ,,Wie vindt die mooi?'', vroeg Beek­man aan de leer­lin­gen en na een kort­ston­dig 'boe' moest de GroenLinks'er er­ken­nen dat hij wel mooi­e­re exem­pla­ren in zijn kle­ren­kast had han­gen.

Brief­je
De krach­tig­ste 'boe' kreeg SP'er An­toi­ne Teeu­wen, die ver­stek liet gaan. ,,Die moet een brief­je gaan ha­len'', grap­te Beek­man.

De stem­ming aan het ein­de van het de­bat gaf bij de 11- en 12-ja­ri­gen een dui­de­lij­ke over­win­ning te zien voor D66 (28 stem­men) en GroenLinks (20). Daar­na volg­den VVD (17), Chris­tenU­nie (12), CDA en PvdD (elk 10), Sleu­tel­stad (5), PvdA (3) en SP (0).

Kijk hier voor het twitteraccount van Marton de Pinth, directeur-bestuurder van PROOLeiden / OBSG Leiderdorp en hier voor het twitteraccount van Martijn Molenaar.