Placeholder image

Invalleerkracht is bijna onvindbaar

13 maart 2018
Van­daag 2206 leer­lin­gen zon­der goed on­der­wijs! Dat meldt de web­si­te le­ra­ren­te­kor­tis­nu.nl maan­dag. Scho­len hou­den op de site da­ge­lijks bij hoe­veel klas­sen zij door het le­ra­ren­te­kort naar huis moe­ten stu­ren en hoe­veel leer­lin­gen zij bij an­de­re groe­pen moe­ten plaat­sen. In­val­lers zijn vrij­wel niet meer te vin­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 13 maart 2018, Leonie Groen)

Sinds zes we­ken wordt het le­ra­ren­te­kort da­ge­lijks op de web­si­te in kaart ge­bracht. De web­si­te is een ini­ti­a­tief van leer­krach­ten, aan­ge­slo­ten bij PO in ac­tie. Al drie­dui­zend scho­len, bij­na de helft van alle ba­sis­scho­len in het land, zijn be­reid hun vui­le was bui­ten te han­gen en heb­ben zich ge­re­gi­streerd. 

De vraag naar in­val­lers is enorm, het aan­bod ma­ger. Neem maan­dag 12 maart, de dag waar­op min­stens 2206 leer­lin­gen geen goed on­der­wijs kre­gen. Groep 3 van sbo De Vlie­ger in Lei­den (vijf­tien leer­lin­gen) moet het doen met een on­be­voeg­de leer­kracht. Een an­de­re klas van die school (mb7, vijf­tien leer­lin­gen) wordt ver­deeld over an­de­re groe­pen. Op obs 't Jop­pe in Nieuw-Ven­nep komt een part­ti­mer een dag ex­tra wer­ken om groep 2 (24 kin­de­ren) les te ge­ven. Voor groep 6 op die­zelf­de school (twin­tig leer­lin­gen) wordt 'een an­de­re op­los­sing' be­dacht. 

Ne­gen be­stu­ren in de re­gi­o's Haar­lem­mer­meer en Ken­ne­mer­land heb­ben de kop­pen bij el­kaar ge­sto­ken om het pro­bleem ge­za­men­lijk op te los­sen. Zij heb­ben zich ver­e­nigd in Re­gi­o­naal Trans­fer Cen­trum De Beurs. Vol­gens di­rec­teur Eg­bert de Jong is dit uniek. ,,Er zijn maar elf van zul­ke sa­men­wer­kings­ver­ban­den in het land." In de maand fe­bru­a­ri heeft hij voor drie­dui­zend da­gen aan­vra­gen ge­had voor ver­van­ging. ,,Hier­van heb ik 750 da­gen moe­ten weg­boe­ken: kin­de­ren za­ten thuis, ke­ken met de klas naar een film of had­den een on­der­wijs­as­sis­tent of gym­leer­kracht voor de klas. Op de ove­ri­ge da­gen zijn part­ti­mers ex­tra ko­men wer­ken of had­den we wel een in­val­ler."

Li­an­ne Pruy­sen, con­tact­per­soon Zuid-Hol­land voor vak­bond PO in ac­tie, te­vens leer­kracht op cbs De Re­gen­boog in Rid­der­kerk, zegt dat acht­ste groe­pers op haar school vo­ri­ge week drie keer bij de kleu­ters zijn in­ge­deeld. Vrij­dag is groep 8 naar huis ge­stuurd. ,,Je staat met de rug te­gen de muur. Als er geen in­val­lers zijn houdt het op."