Placeholder image

Jenaplanschool De Dukdalf: nieuwe lokalen door de lucht aangevoerd

13 februari 2018
De leer­lin­gen uit de groe­pen 4 en 5 van ba­sis­school De Duk­dalf in Lei­den kre­gen gis­te­ren les in de hal en de team­ka­mer. (Bron: Leidsch Dagblad, 13 februari 2018)
Over hun groeps­ruim­te moesten enor­me on­der­de­len voor nieu­we lo­ka­len heen ge­ta­keld wor­den. Vei­lig­heid voor al­les, vond di­rec­teur Henk Fren­ken. De je­na­plan­school in de Me­ren­wijk krijgt er zes lo­ka­len bij, die naast het kunst­gras­veld ko­men te staan. Voor het hijs­werk was een for­se kraan no­dig. Een van de rij­ba­nen van de Zwar­te­meer­laan werd daar­om af­ge­zet. Ver­keers­re­ge­laars lood­sten het ver­keer over de over­ge­ble­ven weg­helft.