Placeholder image

Staking scholen ondanks akkoord

10 februari 2018
Het ka­bi­net en het ba­sis­on­der­wijs zijn het eens over het te­gen­gaan van de werk­druk. Met het ak­koord komt er ook meer geld be­schik­baar. Toch zet­ten de in het PO-Front ver­e­nig­de ac­tie­voer­ders de aan­ge­kon­dig­de es­ta­fet­te­sta­kin­gen door. Ze wil­len ook ver­de­re loons­ver­ho­ging. In de noor­de­lij­ke pro­vin­cies gaan woens­dag daar­om toch veel scho­len dicht. (Bron: Leidsch Dagblad, 10 februari 2018)

Van­af het ko­men­de school­jaar gaat het om 237 mil­joen euro ex­tra, waar het ka­bi­net het eerst nog bij 155 mil­joen wil­de la­ten. Een door­snee school met 225 leer­lin­gen krijgt na de zo­mer on­ge­veer 35.000 euro ex­tra. Het geld om de ta­ken van le­ra­ren te ver­lich­ten loopt op tot 430 mil­joen in het school­jaar 2021/2022 en de ja­ren daar­na. Dat is 65.000 euro voor een ge­mid­del­de school.

„Het on­der­wijs heeft hier hard voor ge­knokt. We zijn blij met dit geld, dat werk­druk op ba­sis­scho­len moet ver­min­de­ren en dat ge­luk­kig snel be­schik­baar komt", la­ten de scho­len, vak­bon­den en mi­nis­ter Slob (Ba­sis­on­der­wijs) we­ten.

De leer­krach­ten zelf krij­gen een stem in de be­ste­ding van het geld. Dat moet ga­ran­de­ren dat het geld ook echt wordt uit­ge­ge­ven aan de strijd te­gen werk­druk en niet aan bij­voor­beeld ge­bou­wen of meu­bi­lair. Slob heeft er nu alle ver­trou­wen in dat het goed te­recht­komt. Dat­zelf­de geldt voor PO in Ac­tie, waar­in veel leer­krach­ten zich heb­ben ver­e­nigd.

Con­ciër­ge

Ba­sis­scho­len ver­de­len op dit mo­ment de ta­ken voor vol­gend school­jaar. Ze kun­nen daar­bij nu dus re­ke­nen met het be­loof­de ex­tra geld en bij­voor­beeld ex­tra juf­fen en mees­ters aan­ne­men: of een mu­ziek- of gym­leer­kracht, een on­der­wijs­as­sis­tent of een con­ciër­ge. Maar ze kun­nen het geld ook bij­voor­beeld be­ste­den aan au­to­ma­ti­se­ring, die le­ra­ren werk uit han­den kan ne­men.

„Met dit geld zijn niet alle pro­ble­men in het on­der­wijs als sneeuw voor de zon ver­dwe­nen", er­kent Slob. „Als we hier sa­men de schou­ders on­der zet­ten, ge­lo­ven wij dat le­ra­ren het ver­schil gaan mer­ken in de klas." Dat maakt een baan in het ba­sis­on­der­wijs ook aan­trek­ke­lij­ker, ho­pen alle par­tij­en, zo­dat het le­ra­ren­te­kort min­der ern­stig uit­pakt.