Placeholder image

Dukdalf breidt uit met zes klaslokalen

02 februari 2018
Ba­sis­school De Duk­dalf in de Leid­se Me­ren­wijk gaat uit­brei­den. Op 12 en 13 fe­bru­a­ri krijgt de je­na­plan­school aan het Re­gen­boog­pad er zes klas­lo­ka­len bij, die wet­hou­der Paul Dirk­se op 8 maart of­fi­ci­eel opent. (Bron: Leidsch Dagblad, 2 februari 2018, Janneke Dijke)

Het gaat om se­mi­per­ma­nen­te lo­ka­len, die tien tot vijf­tien jaar kun­nen blij­ven staan. Ze krij­gen een plek naast het kunst­gras­veld bij de school. ,,Ze moe­ten over onze hui­di­ge twee nood­lo­ka­len wor­den ge­he­sen'', ver­telt di­rec­teur Henk Fren­ken. ,,Die twee groe­pen moe­ten er die da­gen dus uit in ver­band met de vei­lig­heid. We bren­gen hen tij­de­lijk el­ders on­der.'' Ook de buurt on­der­vindt hin­der, om­dat op de Zwar­te­meer­laan tij­de­lijk een gro­te kraan komt te staan, die de weg blok­keert.

De Duk­dalf groei­de de af­ge­lo­pen zes jaar flink. In 2011 had de school on­ge­veer 280 leer­lin­gen. Nu zijn dat er 375, en aan het be­gin van het ko­men­de school­jaar telt de school 390 kin­de­ren. ,,We krij­gen erg veel kin­de­ren aan­ge­meld voor groep één'', ver­telt Fren­ken. ,,In maart be­gin­nen we met een vier­de groep een.'' Een van de oor­za­ken is dat de laat­ste ja­ren weer meer jon­ge ge­zin­nen in de Me­ren­wijk zijn gaan wo­nen. 

Het school­ge­bouw is niet be­re­kend op dat aan­tal kin­de­ren. Of­fi­ci­eel, in­clu­sief de twee nood­lo­ka­len, heeft de school zes­tien lo­ka­len. Maar er zit ook een klas in het speel­lo­kaal van de kleu­ters, waar­door de kleu­ters geen ei­gen ruim­te meer heb­ben om spel­le­tjes te doen en rond te ren­nen. Ruim­te voor de nood­za­ke­lij­ke vier­de groep een is er nu niet. 

Na het plaat­sen van de se­mi­per­ma­nen­te lo­ka­len heeft De Duk­dalf de twee nood­lo­ka­len niet meer no­dig. Daar komt voor- en na­school­se op­vang in van Small­steps. ,,Wij zijn er heel blij mee dat we na­school­se op­vang in ons school­ge­bouw krij­gen en dat we nu echt een kind­cen­trum wor­den'', zegt Fren­ken. ,,We wer­ken al een tijd sa­men. Op een ge­ge­ven mo­ment ben je de latre­la­tie zat en wil je gaan sa­men­wo­nen.''