Placeholder image

Negatief stemadvies in de strijd

20 januari 2018
Bij twee hei­ke­le Leid­se kwes­ties grij­pen be­trok­ke­nen de ko­men­de raads­ver­kie­zin­gen aan om een ne­ga­tief stem­ad­vies uit te bren­gen. Het be­treft het par­ke­ren op de Hooi­gracht en de bouw van ap­par­te­men­ten naast de Lo­rentz­school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de. (Bron: Leidsch Dagblad, 20 januari 2018, Loman Leefmans)

,,Wat hier ge­beurt, kan niet'', zegt Hooi­gracht-win­ke­lier Paul van Gin­kel van de Zaai­ling. Hij is boos dat de par­keer­vak­ken in zijn straat ver­dwij­nen. ,,Dat gaat tot fail­lis­se­men­ten lei­den'', vreest Van Gin­kel, die al veel steun­be­tui­gin­gen van klan­ten kreeg. ,,En 'we gaan geen D66 stem­men' is wat veel men­sen zei­den. Niet een of twee, ik hoor het echt re­gel­ma­tig. Dit had ik niet voor­zien.''

Het plan om par­ke­ren niet lan­ger toe te staan op de Hooi­gracht is wel­is­waar een ini­ti­a­tief on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van D66-wet­hou­der Ro­bert Strijk, maar wordt door vrij­wel alle Leid­se par­tij­en om­armd. Waar­om dan toch de pij­len ge­richt op de De­mo­cra­ten? Van Gin­kel heeft er wel een ver­kla­ring voor. ,,Dat komt waar­schijn­lijk door de per­soon­lij­ke be­trok­ken­heid van Strijk bij het plan. Hij heeft ons écht toe­ge­zegd dat het kort par­ke­ren als­nog wordt ge­re­geld, maar is daar­op te­rug­ge­ko­men.''

Lijst­trek­ker Paul Dirk­se van D66 be­grijpt de boos­heid. ,,Maar niet het stem­ad­vies. Ro­bert is uit­voe­rend wet­hou­der en om hem nou de ge­be­ten hond te ma­ken, vind ik niet te­recht. Er zijn di­ver­se be­lan­gen die hij moet af­we­gen, zo­als in dit ge­val ook de vei­lig­heid en de door­stro­ming van het open­baar ver­voer.''

Lo­rentz­school

Ook bij de Lo­rentz­school wordt een ne­ga­tief stem­ad­vies voor­be­reid. Naast de school zou­den twee ap­par­te­men­ten­com­plexen ko­men, waar buurt­be­wo­ners en ou­ders fel op te­gen wa­ren. Twee ou­ders gaan van alle Leid­se par­tij­en be­kend­ma­ken of ze voor of te­gen het bouw­plan wa­ren. Mar­tijn Mo­le­naar is een van de ou­ders die de stand­pun­ten gaat on­der­zoe­ken. ,,Dat doen we voor ou­ders die hun stem van deze kwes­tie wil­len la­ten af­han­gen'', zegt hij.