Placeholder image

Buurt Lorentzschool stelt hoop op PROO

13 januari 2018
Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders moe­ten de ver­gun­ning voor de bouw van ap­par­te­men­ten bij de Lo­rentz­school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de in Lei­den in­trek­ken. Dat ad­vi­seert de re­gi­o­na­le com­mis­sie be­zwaar­schrif­ten. Buurt­be­wo­ners en ou­ders van leer­lin­gen van de school zijn niet he­le­maal ge­luk­kig met het ad­vies. Hun be­zwa­ren tel­den voor de com­mis­sie niet mee. (Bron: Leidsch Dagblad, 13 januari 2018, Aad Rietveld)

De ver­gun­ning voor de bouw van 69 ap­par­te­men­ten in twee ge­bou­wen, deels op het plein van de school, deugt vol­gens de com­mis­sie be­zwaar­schrif­ten op drie pun­ten niet: er ko­men niet vol­doen­de par­keer­plaat­sen bij, in de nieu­we wo­nin­gen is te wei­nig dag­licht en een stuk van de grond waar­op aan­ne­mer Niers­man wil bou­wen, is nog in be­zit van de stich­ting PROO, het be­stuur van de open­ba­re ba­sis­scho­len in Lei­den.

Ou­ders van leer­lin­gen van de Lo­rentz­school maak­ten ook mas­saal be­zwaar te­gen de ap­par­te­men­ten, on­der meer om­dat de bouw én de toe­na­me van het ver­keer in de buurt ge­va­ren zou­den op­le­ve­ren voor hun kin­de­ren. Zij zijn door de com­mis­sie niet ont­van­ke­lijk ver­klaard. Daar ba­len ze van. ,,Als je uit­zicht be­lem­merd wordt, ben je be­lang­heb­ben­de, maar als de ge­zond­heid en vei­lig­heid van je kin­de­ren in het ge­ding ko­men, heb je geen in­spraak'', zegt Hélè­ne Bri­ai­re, één van die ou­ders. ,,Ik vind dat ab­surd.''

De be­zwaar­ma­kers ves­ti­gen nu hun hoop op de stich­ting PROO. Die heeft een stuk­je van de bouw­grond in be­zit. De ge­meen­te zegt dat zij die grond 'a­bu­sie­ve­lijk' heeft over­ge­dra­gen aan het school­be­stuur, en bou­wer Niers­man vindt dat het over­koe­pe­len­de school­be­stuur de grond 'ge­woon' te­rug moet ge­ven. PROO wil daar wel over pra­ten, maar al­leen als de ge­meen­te en de bou­wer aan een aan­tal vei­lig­heids­voor­waar­den vol­doen. Vol­gens de com­mis­sie mag het school­be­stuur dat doen. 'De stich­ting hoeft niet te be­rus­ten in het re­a­li­se­ren van een bouw­plan op haar grond', al­dus het ad­vies. 'We moe­ten maar ho­pen dat PROO haar poot stijf houdt', vindt be­zwaar­ma­ker Bert Ste­mer­dink.

Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders moe­ten over het ad­vies van de com­mis­sie nog een be­sluit ne­men.