Placeholder image

Leerkracht OBS De Morskring gekozen voor Ontwikkelteam

19 december 2017
De leraren en de schoolleiders, die volgend jaar deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag 15 december j.l. op feestelijke wijze bekendgemaakt. Nils de Groot, leerkracht van OBS De Morskring, is één van de uitverkorenen.
De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart.
In november zijn er met bijna 300 kandidaten selectiegesprekken gevoerd. Begin december zijn de kandidaten geïnformeerd over het resultaat. Uiteindelijk zijn voor de ontwikkelfase 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd. Nils zit in de ontwikkelgroep Mens & Maatschappij.
 

Diverse afspiegeling in de ontwikkelteams

Selectiecommissies met vertegenwoordigers vanuit het primair en voortgezet onderwijs hebben bij de voordracht voor de teams gezocht naar variatie in schoolsoort, anciënniteit (van beginnend ambitieus tot zeer ervaren leraren) en onderwijsprofiel (van traditionele scholen tot vernieuwingsscholen). Daarnaast is gekeken naar hun motivatie en competenties, zoals ervaring met curriculumontwikkeling en resultaatgerichtheid. In de ontwikkelteams zitten deelnemers uit alle windstreken, waarin stad en buitengebied vertegenwoordigd zijn.

Leraren en schoolleiders in the lead

De deelnemers buigen zich over de vraag wat leerlingen per leergebied moeten kennen en kunnen. De deelnemers nemen plaats in een ontwikkelteam: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Voorjaar 2019 leveren zij hun advies op. Dit is de basis voor nieuwe kerndoelen en eindtermen, die het Ministerie van OCW gaat bespreken met de Tweede Kamer.

Betrokkenheid leerlingen, ouders, vervolgonderwijs 

De introductiebijeenkomst stond in het teken van de opdracht en het proces waar de deelnemers komend jaar mee aan de slag gaan. Ook maakten de leraren en schoolleiders kennis met de leden van de Coördinatiegroep, de initiërende partijen van Curriculum.nu. De Coördinatiegroep bestaat uit de voorzitters van PO-Raad, VO-Raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

De Coördinatiegroep behartigt de belangen van leerlingen, ouders, leraren, bestuurders en schoolleiders. Ook zorgen ze voor de betrokkenheid van andere partijen. “Leraren en schoolleiders zijn aan zet, maar zij kunnen hun opdracht niet volbrengen zonder de inzichten uit het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap”, aldus Theo Douma, voorzitter van de Coördinatiegroep. De leden van de Coördinatiegroep spraken in Utrecht hun steun uit aan de deelnemers.

Anko van Hoepen van de PO-Raad: “Werken aan een nieuw curriculum betekent dat we eindelijk een einde kunnen maken aan incidentenpolitiek en de overladenheid van het onderwijsprogramma die daarvan het gevolg is. Met leraren en schoolleiders nu in de lead, gaat de leerling daar enorm van profiteren.”

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Het is belangrijk werk wat deze teams van leraren en schoolleiders gaan verrichten en het is mooi dat zij nu van start kunnen gaan. We werken in het onderwijs hard aan de ontwikkeling naar eigentijds onderwijs, met meer gemotiveerde leerlingen. Deze integrale herziening van het curriculum kan daar fors aan bijdragen. Het biedt de kans om de aansluiting tussen onderwijssectoren te versterken, meer ruimte te creëren voor maatwerk en verdieping en tot een betere balans te komen tussen kennisontwikkeling en persoons- en maatschappelijke vorming. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat de ontwikkelteams zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Ik wens hen veel succes!”

Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs: “Ouders merken dat het onderwijsprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs aan vernieuwing toe is. Vanuit die ervaring is Ouders & Onderwijs nauw betrokken bij Curriculum.nu en draagt bij aan de betrokkenheid van ouders binnen de ontwikkelscholen.”

Petra van Haren van AVS: “Het is belangrijk dat de schoolleider de leraren op alle mogelijke manieren in positie brengt in hun rol als ontwerpende professionals.”

Namens de Onderwijscoöperatie Jilles Veenstra: “Sterke betrokkenheid van leraren bij curriculumontwikkeling is cruciaal. Curriculumherziening wordt vormgegeven met de ervaring uit de klas, het onderwijsveld en de samenleving. Wij hopen dat de ontwikkelfase een waardevolle en breed gedragen resultaat oplevert. En dat dit leidt tot een continu proces met op elke school leraren in de hoofdrol.”

Anouk Gielen, voorzitter van het LAKS: “Leerlingen willen leren wat relevant is voor hún toekomst.”


Kijk hier voor meer informatie.