Placeholder image

Gemeente positief over sportfunctionarissen - Steeds meer jeugd sport

27 november 2017
Be­dui­dend meer jon­ge Lei­de­naars zijn de af­ge­lo­pen twee jaar gaan spor­ten. En de in­zet van zo­ge­he­ten com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris­sen draagt daar­aan bij. Dat blijkt uit een tus­sen­tijd­se rap­por­ta­ge van de ge­meen­te. (Bron: Leidsch Dagblad, 27 november 2017, Loman Leefmans)

Lei­den telt 21 van die func­ti­o­na­ris­sen. Het gaat vaak om sport­le­ra­ren die ook bui­ten school­tijd uit­een­lo­pen­de sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren voor kin­de­ren van vier tot acht­tien jaar. In de hoop dat ze meer be­we­gen, lid wor­den van een sport­club en meer aan­dacht schen­ken aan ge­zond le­ven. Voor die func­ti­o­na­ris­sen is een be­drag be­schik­baar van drie mil­joen euro voor de pe­ri­o­de van 2015 tot 2019. 

Het pro­ject is in­mid­dels hal­ver­we­ge en de re­ac­ties zijn over­we­gend po­si­tief. Een van hen meldt over het bas­ket­bal­plein­tje in het Huig­park: ’Het loopt als een trein. Bij­na tien kids die puur ko­men om te bas­ket­bal­len. Het slaat zo goed aan dat ik wis­sels aan de kant heb staan.’ 
 

Be­weeg­norm

Kin­de­ren moe­ten elke dag min­stens een uur lo­pen, fiet­sen of spe­len om aan de zo­ge­he­ten be­weeg­norm te vol­doen. De ac­ti­vi­tei­ten die door de groep van 21 wor­den ge­re­geld, zijn daar­op ge­richt, maar ze zet­ten ook sport­mark­ten op en cli­nics en doen dat vaak met de hulp van sport­ver­e­ni­gin­gen, zo staat in het rap­port. En bij spor­ten hoort ook ge­zond eten. De func­ti­o­na­ris bij ba­sis­school Mors­kring meldt: ’de zoe­te, on­ge­zon­de tus­sen­door­tjes zijn ver­dwe­nen bij de sport­da­gen en Ko­nings­spe­len.’

Veel Leid­se kin­de­ren wor­den lid van een sport­club zón­der tus­sen­komst, hulp of ini­ti­a­tief van een sport­func­ti­o­na­ris. Dat per­cen­ta­ge ligt het hoogst in de Me­ren­wijk en de Pro­fes­so­ren­wijk. De doel­groep ligt voor­al bij kin­de­ren van wie de ou­ders lid­maat­schap van een club en bij­be­ho­ren­de sport­uit­rus­ting niet kun­nen be­ta­len. Dan kan er een be­roep wor­den ge­daan op het Jeugd­sport­fonds. Het aan­tal aan­vra­gen lag daar­voor in Lei­den op iets meer dan 400 per jaar. In 2015 steeg dat naar 511, vo­rig jaar wa­ren het er 613 en als de voor­te­ke­nen niet be­drie­gen, wordt dat ge­tal dit jaar weer over­schre­den.

Niet al­les is ho­san­na. Wat be­ter kan is de sa­men­wer­king met mid­del­ba­re scho­len, die vaak niet op de hoog­te ble­ken van het be­staan van com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris­sen. Ver­der is het bud­get be­perkt. ’Dit vraagt cre­a­ti­vi­teit en on­der­han­de­lings­vaar­dig­he­den', als ze ma­te­ri­a­len of speel­vel­den moe­ten in­hu­ren.