Placeholder image

Kerk is decor van juridisch toneel rond basisschool

18 november 2017
De ge­meen­te blijkt per on­ge­luk een stuk grond te heb­ben weg­ge­ge­ven aan de Lo­rentz­school. Uit­ge­re­kend een ka­vel waar­op pro­ject­ont­wik­ke­laar Niers­man een ap­par­te­men­ten­com­plex wil bou­wen. Het school­be­stuur wil de reep grond al­leen on­der strik­te voor­waar­den te­rug­ge­ven. Zo moe­ten er ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len ko­men tij­dens de bouw bij de Van Vol­len­ho­ven­ka­de. Ge­meen­te en Niers­man zijn ver­bol­gen over het feit dat de school­lei­ding de lap ge­bruikt als pres­sie­mid­del. ,,U heeft he­le­maal geen recht op die grond'', bries­te raads­man Kees van der Burg van de fir­ma Niers­man. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 november 2017, Loman Leefmans)

In de goed ge­vul­de Pet­rus­kerk aan de Lam­men­schans­weg werd gis­te­ren een soort to­neel­stuk op­ge­voerd over die com­plexe drie­hoeks­ver­hou­ding. Het es­sen­tiële lap­je grond is slechts het eer­ste be­drijf van een veel gro­te­re tra­ge­die die zich mo­men­teel af­speelt rond de ba­sis­school in de Pro­fes­so­ren­wijk. De ge­meen­te heeft Niers­man toe­stem­ming ge­ge­ven om di­rect naast de school twee ap­par­te­men­ten­com­plexen te bou­wen. Dit zeer te­gen de zin van de school en de ou­ders van de leer­lin­gen. Ze zijn te­gen de om­vang van het ont­werp en vre­zen voor de vei­lig­heid van school en scho­lie­ren tij­dens de bouw. Er wer­den cir­ca 500 be­zwaar­schrif­ten bij de ge­meen­te in­ge­diend en dus zag de on­af­han­ke­lij­ke be­zwaar­com­mis­sie zich ge­nood­zaakt de Pet­rus­kerk af te hu­ren om het dra­ma te be­spre­ken, tij­dens een cir­ca ze­ven uur du­ren­de ma­ra­thon­zit­ting.

De 500 be­zwaar­ma­kers wa­ren er lang niet al­le­maal. Op rug­leu­nin­gen van en­ke­le kerk­ban­ken werd A4-pos­ter­tjes op­ge­han­gen. Op die pos­ters stond de tekst 'be­zwaar­ma­ker mo­men­teel aan het werk', met een hui­len­de smi­ley daar­on­der. Een stil pro­test te­gen het feit dat de be­han­de­ling van de kwes­tie tij­dens kan­toor­uren plaats­had.

Jury

Toch zat de kerk be­hoor­lijk vol met on­ge­veer 125 be­zoe­kers rond het mid­dag­uur. De ban­ken wa­ren zo op­ge­steld dat in het mid­den een rui­me vier­kan­te boks­ring ont­stond waar­in de ver­schil­len­den par­tij­en via stra­te­gisch op­ge­stel­de mi­cro­foons zich in het strijd­to­neel kon­den rich­ten tot de drie­kop­pi­ge com­mis­sie ach­ter een ju­ry­ta­fel.

Hoe­wel de kerk­beu­ken uren­lang wer­den ge­vuld met gal­mend en soms on­na­volg­baar ju­ri­disch jar­gon, wa­ren de stand­pun­ten in het Gods­huis dui­de­lijk. Niers­man wil bou­wen, zo­als door de ge­meen­te is toe­ge­zegd. De ge­meen­te wil dat Niers­man bouwt, maar daar­bij ook re­ke­ning houdt met de ba­sis­school en de kin­de­ren. En de ou­ders en school­lei­ding wil­len hoog­uit een klein bouw­plan en vol­le­di­ge vei­lig­heid voor hun kroost tij­dens de werk­zaam­he­den.

Cir­cus

Hoe­wel de be­trok­ken­heid en de op­komst groot wa­ren, is de rol van de be­zwaar­com­mis­sie be­perkt. Zij brengt bin­nen­kort een ad­vies uit aan het stads­be­stuur, dat het ad­vies ook nog naast zich neer kan leg­gen. Ver­vol­gens ver­plaatst het hele ge­zel­schap zich zeer waar­schijn­lijk naar de recht­bank in Den Haag, om­dat er al­tijd wel één par­tij is die zich een on­te­rech­te ver­lie­zer voelt. En ook daar in de Hof­stad zal een gro­te ruim­te no­dig zijn.