Placeholder image

Leids project voor basisschoolleerlingen hoopt op Museumeducatie Prijs. Verwonderpaspoort wil naar    regio

10 november 2017
Het Leid­se Ver­won­der­pas­poort hoopt van­daag de lan­de­lij­ke Mu­se­u­medu­ca­tie Prijs te win­nen. Als dat lukt, kun­nen dank­zij de prijs van 40.000 euro ook de ba­sis­scho­len rond­om Lei­den gaan mee­doen. (Bron: Leidsch Dagblad, 10 november 2017, Janneke Dijke)

Kin­de­ren en­thou­si­ast ma­ken voor na­tuur­his­to­rie, we­ten­schap, tech­no­lo­gie en duur­zaam­heid: dat is het doel van het Ver­won­der­pas­poort. Leid­se mu­sea als Na­tu­ra­lis en de Hor­tus Bo­ta­ni­cus en or­ga­ni­sa­ties als Tech­no­lab en de Leid­se Ster­re­wacht heb­ben veel ken­nis en prak­ti­sche voor­beel­den die het klas­lo­kaal bin­nen­ko­men. 

Het pro­ject draait nu een jaar in Lei­den en slaat aan, zegt hoofd edu­ca­tie­ve ont­wik­ke­ling van Na­tu­ra­lis, Yuri Mat­te­man. Van de on­ge­veer 9.000 ba­sis­school­leer­lin­gen in Lei­den heb­ben er on­ge­veer 5.000 zo’n pas. ,,Voor een eer­ste jaar is dat enorm suc­ces­vol.’’ Ba­sis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se hangt het hele les­pro­gram­ma voor we­ten­schap en tech­no­lo­gie op aan het pas­poort, de Jo­seph­school gaat dat ook doen. 

Scho­len kun­nen kie­zen uit zo’n 65 ac­ti­vi­tei­ten of les­sen­se­ries, zo­als les­sen over bui­ten­aards le­ven, vis­sen en drijf­plan­ten of zelf pa­pier ma­ken. Soms in een mu­se­um, soms op school. ,,Kin­de­ren kun­nen zelf met hun vra­gen aan de slag, het is on­der­zoe­kend en ont­wer­pend le­ren'', zegt Mat­te­man. 

De be­doe­ling is dat kin­de­ren die de on­der­wer­pen in­te­res­sant vin­den, er meer mee kun­nen doen. ,,Als je we­ten­schap in­te­res­sant vindt, dan is daar geen club voor, zo­als bij voet­bal.’’ Het Ver­won­der­pas­poort brengt daar ver­an­de­ring in. Met een pas kun­nen kin­de­ren na een ac­ti­vi­teit bij een mu­se­um een on­li­ne ei­land ont­slui­ten, waar­mee ze thuis ver­der kun­nen met ver­die­pen­de ac­ti­vi­tei­ten. Ook kun­nen kin­de­ren hun ei­gen ei­lan­den­rijk ver­der uit­bou­wen als ze met hun ou­ders naar be­paal­de ac­ti­vi­tei­ten gaan. ,,Dit on­der­deel gaan we de ko­men­de ja­ren nog ver­der uit­wer­ken sa­men met de Han­ze­ho­ge­school in Gro­nin­gen.’’

Mat­te­man denkt dat het pas­poort bij de jury van de Mu­se­u­medu­ca­tie Prijs in de smaak valt door de sa­men­wer­king tus­sen mu­sea, pabo en ba­sis­scho­len. ,,We pro­be­ren di­dac­tisch be­ter te wor­den, en we wil­len meer in­te­gra­tie tus­sen de les­sen op school en in het mu­se­um.’’ Als de prijs­uit­rei­king van­daag po­si­tief uit­pakt voor het Ver­won­der­pas­poort, kun­nen ook de ba­sis­scho­len rond­om Lei­den gaan mee­doen. En er is in­te­res­se van­uit an­de­re de­len van het land. ,,Wij gaan hen hel­pen'', zegt Mat­te­man. ,,Maar het moet wel re­gi­o­naal ge­or­ga­ni­seerd wor­den. Dat is juist de kracht.’’