Placeholder image

Kerk afgehuurd voor protesten Lorentzschool

10 november 2017
De on­af­han­ke­lij­ke Leid­se be­zwaar­com­mis­sie heeft een niet al­le­daag­se lo­ca­tie uit­ge­ko­zen voor de be­han­de­ling van de kwes­tie rond de Lo­rentz­school. Nor­maal wor­den klach­ten over de ge­meen­te be­spro­ken in klei­ne ver­ga­der­ka­mer­tjes van het Stads­bouw­huis of het Twee­ling­huis aan de Lan­ge­gracht, maar voor deze zaak is ko­men­de vrij­dag de com­ple­te Pet­rus­kerk aan de Lam­men­schans­weg af­ge­huurd. (Bron: Leidsch Dagblad, 10 november, Loman Leefmans)

,,Er zijn 500 be­zwaar­schrif­ten in­ge­diend en het is ook nog eens een open­ba­re ver­ga­de­ring'', ver­dui­de­lijkt een woord­voer­ster van de ge­meen­te. ,,Zo­veel men­sen pas­sen na­tuur­lijk niet op de plek­ken waar de com­mis­sie door­gaans ver­ga­dert.’’

De kwes­tie be­treft het zeer om­stre­den bouw­plan van de Voor­scho­ten­se pro­ject­ont­wik­ke­laar Niers­man voor twee ge­bou­wen met in to­taal 69 ap­par­te­men­ten aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de, naast de ba­sis­school. Daar pro­tes­te­ren ou­ders en buurt­be­wo­ners al ja­ren te­gen.
 

Een kerk vol klachten tegen bouwproject

vervolg van voorpagina

Hoe­veel be­zwaar­ma­kers zich ko­men­de vrij­dag­och­tend mel­den, is on­be­kend. Maar aan­ge­zien zo’n 500 ou­ders en buurt­be­wo­ners een be­roep­schrift heb­ben in­ge­diend te­gen het om­stre­den bouw­plan naast de Leid­se Lo­rentz­school, neemt de ge­meen­te geen ri­si­co en is de com­ple­te Pet­rus­kerk af­ge­huurd. 

Het be­treft het bouw­pro­ject rond de ba­sis­school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de. Daar­naast wil ont­wik­ke­laar Niers­man, met toe­stem­ming van de ge­meen­te, twee flats bou­wen met in to­taal 69 ap­par­te­men­ten. Be­wo­ners en ou­ders vin­den het pro­ject te mas­saal. Mocht het plan toch wor­den uit­ge­voerd, dan ei­sen be­zwaar­ma­ker en de ba­sis­school ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Want hei­en, bou­wen en het bij­be­ho­ren­de la­waai lei­den het les­ge­ven enorm af. Bo­ven­dien zorgt het af- en aan­rij­den van bouw­ver­keer voor ge­vaar op een rou­te waar veel scho­lie­ren fiet­sen. 

Het leid­de er­toe dat er 500 af­zon­der­lij­ke be­roep­schrif­ten zijn in­ge­diend. Het is niet aan­ne­me­lijk dat alle be­zwaar­ma­kers vrij­dag naar de be­han­de­ling van de kwes­tie ko­men. Maar de ruim­te waar de ju­ris­ten door­gaans de pro­tes­ten te­gen de ge­meen­te aan­ho­ren, is in ie­der ge­val te klein. ,,Aan­van­ke­lijk werd ge­dacht aan de Stads­ge­hoor­zaal'', weet Anne Sik­ken, woord­voer­ster van de be­zwaar­ma­kers. ,,Maar van­we­ge de hoe­veel­heid be­zwa­ren, had de com­mis­sie meer tijd no­dig en is uit­ein­de­lijk voor de Pet­rus­kerk ge­ko­zen, om­dat de Stads­ge­hoor­zaal al be­zet.’’

Ook de in­ge­ruim­de tijd is veel rui­mer dan de Leid­se com­mis­sie ge­wend is. De mees­te kwes­ties wor­den in een half­uur of in een uur be­han­deld. Voor deze zaak is 4,5 uur uit­ge­trok­ken, tus­sen 10.30 en 15.00 uur.