Placeholder image

Onderwijsfestival vol praktische tips

26 oktober 2017
Je kunt voor een bij­scho­ling duur per­so­neel in­hu­ren, maar je kunt ook le­ren van wat col­le­ga's al we­ten. Op deze ge­dach­te is het Leids On­der­wijs Fes­ti­val (LOF) geënt. Gis­ter­mid­dag fiet­sten ruim 550 Leid­se do­cen­ten van de ene school naar de an­de­re. Op 26 plek­ken wa­ren in to­taal 40 work­shops. (Bron: Leidsch Dagblad, 26 oktober 2017, Janneke Dijke)

Rem­co Scho­haus en Ins­haaf Wee­der, do­cen­ten eco­no­mie en En­gels op het Le­o­nar­do Col­le­ge, zijn en­thou­si­ast over de op­zet. ,,Er is van al­les te kie­zen en het is leuk om op an­de­re scho­len te ko­men.’’ Ze vol­gen een work­shop over dif­fe­ren­ti­a­tie op het Bo­na­ven­tura­col­le­ge aan de Burg­gra­ven­laan. 

Do­cen­ten Jo­ris Boon en Pry­an­ka Ra­moutar ver­tel­len hoe het Bona dat doet: leer­lin­gen in een klas elk op hun ei­gen ni­veau aan­spre­ken. ,,In plaats van de the­o­rie als do­cent uit te leg­gen, kun je de leer­lin­gen ook zelf de the­o­rie la­ten le­zen en hen vra­gen aan el­kaar la­ten stel­len'', op­pert Boon. Ra­moutar richt haar klas­lo­ka­len zo in dat de ster­ke, ge­mid­del­de en zwak­ste leer­lin­gen bij el­kaar zit­ten. Zo heeft ze ge­le­gen­heid om hen elk op hun ei­gen ni­veau aan het werk te zet­ten. ,,Dat gaat bij mij niet luk­ken. Mijn lo­kaal is daar te klein voor'', re­a­geert Jeroen Dui­ne­veld, wis­kun­de­do­cent op het Vis­ser ’t Hooft Ly­ce­um. Toch in­spi­reert het hem. Hij laat goe­de leer­lin­gen niet alle op­ga­ven ma­ken, als ze het toch al snap­pen. ,,Dat is pes­ten van de leer­ling.’’ 

Som­mi­gen vra­gen zich af of leer­lin­gen die vrij­heid wel aan­kun­nen en of je hen als do­cent niet meer moet con­tro­le­ren. Eco­no­mie­le­raar Scho­haus denkt van niet. ,,Ik geef soms her­ha­lings­les­sen waar­bij leer­lin­gen zelf een werk­vorm mo­gen kie­zen, en kreeg een keer een les­be­zoek. Die­ge­ne zag dat er maar één leer­ling niet aan het werk was. Ter­wijl als ik de stof mon­de­ling her­haal, er veel meer niet luis­te­ren.’’

Het Bona gaat ver in het ge­per­so­na­li­seer­de les­aan­bod. Een aan­tal leer­lin­gen uit 5 vwo en een uit 4 vwo doen dit jaar al exa­men in een vak waar ze ex­tra goed in zijn. De school con­tro­leert hun voort­gang en legt af­spra­ken vast in een con­tract. Moet je hen vol­gend jaar dan niet iets an­ders aan­bie­den, vraagt een leer­kracht. Dat kan, ant­woordt Ra­moutar, door hen een we­ten­schap­pe­lij­ke op­dracht te ge­ven. ,,Maar zo’n leer­ling kan die ex­tra tijd vol­gend jaar ook ge­brui­ken voor an­de­re exa­men­vak­ken.’’

Op het Da Vin­ci Col­le­ge aan de Ka­gerstraat praat bi­o­lo­gie­do­cent El­len van Rhijn een groep leer­krach­ten bij over de han­dig­ste apps. Zij ge­bruikt ze veel in haar les­sen: om les­stof uit te leg­gen, om op een cre­a­tie­ve ma­nier te ver­za­me­len wat de leer­lin­gen al van een be­paald on­der­werp we­ten, of om aan het eind van de les uit te zoe­ken wat ze een vol­gen­de keer nog moet her­ha­len. Op het Da Vin­ci heb­ben de leer­lin­gen in klas 1, 2 en 3 al­le­maal een iPad, waar­door de ict als van­zelf in de les­sen geïn­te­greerd wordt. ,,Je kunt leer­lin­gen een mind­map la­ten ma­ken op pa­pier, maar met een app kun­nen ze ein­de­loos woor­den heen en weer schui­ven, heel han­dig.’’

Er is heel veel aan­bod, waar­door je soms door de bo­men het bos niet meer ziet, waar­schuwt Van Rhijn. ,,In het be­gin had ik de nei­ging om heel veel ver­schil­len­de apps te ge­brui­ken, maar dat kost veel tijd. Je ont­dekt van­zelf wel­ke er bij jou pas­sen.’’ Na­deel is dat je voor gra­tis apps na ver­loop van tijd vaak moet gaan be­ta­len. ,,Dat is ab­so­luut mijn groot­ste frus­tra­tie.’’ 

Katy Lips, leer­kracht op ba­sis­school De Scha­kel in Lei­der­dorp, komt geïnspi­reerd naar bui­ten. ,,Het was een brei aan in­for­ma­tie, maar ik pik er een paar din­gen uit.’’ Ze be­zocht vo­rig jaar ook de eer­ste edi­tie van het Leids On­der­wijs­fes­ti­val. ,,Het ster­ke hier­van is dat men­sen tips uit de prak­tijk met el­kaar de­len. Ik merk al­leen dat er wei­nig col­le­ga's heen gaan. Ze ma­ken er geen tijd voor, dat is jam­mer.’’ En weg is ze, op naar de vol­gen­de work­shop.