Placeholder image

De Pinth nieuwe directeur

18 oktober 2017
Mar­ton de Pinth wordt de nieu­we di­rec­teur-be­stuur­der van het open­baar on­der­wijs in Lei­der­dorp. De Pinth is al di­rec­teur van het open­baar on­der­wijs in Lei­den, ver­e­nigd in PROO Lei­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 oktober 2017)
PROO Leiden en de stich­ting Open­ba­re Ba­sis­scho­len Ge­meen­schap Lei­der­dorp (OBSG) gaan sinds 1 ok­to­ber als een per­so­ne­le unie ver­der. Sinds eni­ge tijd be­staan de ra­den van toe­zicht van bei­de stich­tin­gen ook uit de­zelf­de per­so­nen. Mo­ge­lijk volgt in de toe­komst een of­fi­ciële fu­sie.
Bei­de stich­tin­gen ge­ven sa­men les aan 5500 kin­de­ren en er wer­ken bij­na 540 men­sen. De Pinth volgt de Lei­der­dorp­se in­te­rim-be­stuur­der Ma­ri­an­ne No­bels op.