Placeholder image

De Pinth nieuwe directeur

18 oktober 2017
Mar≠ton de Pinth wordt de nieu≠we di≠rec≠teur-be≠stuur≠der van het open≠baar on≠der≠wijs in Lei≠der≠dorp. De Pinth is al di≠rec≠teur van het open≠baar on≠der≠wijs in Lei≠den, ver≠e≠nigd in PROO Lei≠den. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 oktober 2017)
PROO Leiden en de stich≠ting Open≠ba≠re Ba≠sis≠scho≠len Ge≠meen≠schap Lei≠der≠dorp (OBSG) gaan sinds 1 ok≠to≠ber als een per≠so≠ne≠le unie ver≠der. Sinds eni≠ge tijd be≠staan de ra≠den van toe≠zicht van bei≠de stich≠tin≠gen ook uit de≠zelf≠de per≠so≠nen. Mo≠ge≠lijk volgt in de toe≠komst een of≠fi≠ciŽle fu≠sie.
Bei≠de stich≠tin≠gen ge≠ven sa≠men les aan 5500 kin≠de≠ren en er wer≠ken bij≠na 540 men≠sen. De Pinth volgt de Lei≠der≠dorp≠se in≠te≠rim-be≠stuur≠der Ma≠ri≠an≠ne No≠bels op.