Placeholder image

Verschil moet er zijn

17 oktober 2017
Wie vrij­dag­mid­dag over de Van Vol­len­ho­ven­ka­de liep, zal even ge­dacht heb­ben dat hij in film­op­na­mes van Ot en Sien te­recht ge­ko­men was. Op het school­plein van de Lo­rentz­school lie­pen de kin­de­ren rond in kle­ding uit be­gin 1900. Het was de af­slui­ting van de jaar­lijk­se Ot en Sien week. (Bron: Leidsch Dagblad, 17 oktober 2017, Emile van Aelst)

Mees­ter Mi­chiel Ab­spoel ver­tel­de mij dat deze the­ma­week een ech­te tra­di­tie is en al sinds be­gin ja­ren ’70 ge­hou­den wordt. In deze week krij­gen de kin­de­ren on­der an­de­re ge­schie­de­nis­les over Lei­den rond de eeuw­wis­se­ling aan de hand van de ver­ha­len over het ar­bei­ders­meis­je Ce­ci­lia Boom­s­ma. Dit meis­je leef­de in de tijd dat kin­der­ar­beid en ar­moe­de nor­maal wa­ren in de stad. 

De klas­sen wa­ren in­ge­richt in de stijl van rond 1900. Op de ta­fels ston­den pot­jes inkt en de kin­de­ren schre­ven hun werk­stuk­ken dan ook met een kroon­tjes­pen. Op het school­plein ver­za­mel­den de kin­de­ren zich voor een klom­pen­dans 2.0, of­te­wel een klom­pen­dans op de mu­ziek van nu. Ou­ders en fa­mi­lie­le­den moch­ten een kijk­je in de klas ne­men. Voor ou­ders leuk om te zien hoe het vroe­ger ging, maar veel opa's en om­a's her­in­ner­den zich de inkt­pot­jes en kroon­tjes­pen­nen, en voor­al de school­pla­ten van Jet­ses zo­als de man met het aap­je. Voor de kin­de­ren be­gon na af­loop di­rect de herfst­va­kan­tie. Naast mij riep een jon­ge­tje te­gen zijn vriend­je 'pret­ti­ge va­kan­tie en ik app je nog wel even'. Er is toch een hoop ver­an­derd sinds 1900 flits­te het door mij heen.


Lorentzschool terug in de tijd met Ot en Sien

Op vrijdagmiddag 13 oktober leek het wel of leerlingen en docenten van de Lorentzschool in een ander tijdperk terecht waren gekomen. Leerlingen en leraren van de groepen 8 hulden zich in de kleding van het begin van de vorige eeuw en ook de klaslokalen kregen kenmerken uit vroeger tijden. Zo leerden kinderen schrijven met kroontjespennen, waarbij ze inkt uit potjes haalden.

De historische aandoende activiteiten vormden de afsluiting van het Ot en Sien project van de school. De kinderen dansten op het schoolplein in kringen en rijen. Net zoals ze dat in de vroege jaren van de vorige eeuw ook deden. Op die manier kregen de leerlingen een levende geschiedenisles die ze bovendien aan hun ouders konden laten zien. Hoogtepunt was de door de leerlingen ingestudeerde klompendans.

Klik hier voor het volledige twitterbericht van Sleutelstad en hier voor een impressie met foto's.