Placeholder image

Nieuwbouw voor scholen in het Leidse Houtkwartier

16 oktober 2017
Ba­sis­scho­len Leid­se Hout en Wou­ter­tje Pie­ter­se, en mid­del­ba­re scho­len Vis­ser ’t Hooft en Bo­na­ven­tura­col­le­ge (Ma­riën­poel­straat) wil­len nieu­we, ex­tra school­ge­bou­wen neer­zet­ten in het Hout­kwar­tier. (Bron: Leidsch Dagblad, 16 oktober 2017, Binnert Jan Gastra)

Oude uit­brei­dings­plan­nen gaan de prul­len­bak in. Nieuw­bouw is vol­gens on­der­wijs­koe­pel Scol (stich­ting Con­fes­si­o­neel On­der­wijs Lei­den) de op­los­sing. Het Vis­ser ’t Hooft en het Bona over­we­gen zelfs een ge­bouw dat zij om en om ge­brui­ken. 

De plan­nen voor het ba­sis­on­der­wijs zijn het eerst aan de beurt, in ver­band met ver­wach­te groei van het leer­lin­gen­aan­tal in de wijk. ,,Vol­gend jaar is er over­leg over. We zien groei aan ko­men om­dat de wijk nog­al wordt nog­al uit­ge­breid en bo­ven­dien goed staat aan­ge­schre­ven'', zegt Huib Bul­thuis van Scol. 

Eer­der was het idee dat de Leid­se Hout­school een deel van de prak­tisch naast­ge­le­gen de­pen­dan­ce van het Bo­na­ven­tura­col­le­ge aan de An­to­nie Duy­ck­laan zou gaan ge­brui­ken. Daar­voor was ook al toe­stem­ming en steun ge­vraagd van de ge­meen­te. ,,Maar daar was ei­gen­lijk ook niet ge­noeg ruim­te. Het zou be­te­ke­nen dat we ba­sis­school­leer­lin­gen en mid­del­ba­re scho­lie­ren bij el­kaar zet­ten en dat is mis­schien niet zo’n goed idee.’’

Het nieu­we plan voor uit­brei­ding voor het ba­sis­on­der­wijs wordt bin­nen­kort voor­ge­legd aan de wel­stands­com­mis­sie, zegt Bul­thuis. ,,Dat is op de plek van de gym­zaal en daar­mee kun­nen we twee vlie­gen in één klap slaan. De gym­zaal is be­hoor­lijk ver­ou­derd, dus we kun­nen dan ge­lijk een nieu­we gym­zaal bou­wen.’’

Voor mid­del­ba­re scho­len Vis­ser ’t Hooft en Bo­na­ven­tura­col­le­ge (Ma­riën­poel­straat) wil Scol ge­za­men­lij­ke nieuw­bouw neer­zet­ten, een soort wis­sel­ge­bouw. De aan­was en krimp van leer­lin­gen­aan­tal­len be­schrijft een golf­be­we­ging die vaak on­ge­lijk is voor bei­de scho­len. ,,Dan gaat het hard bij de ene, maar wat min­der bij de an­de­re. En deze twee scho­len staan toch al bij­na te­gen el­kaar, met al­leen een sloot er­tus­sen. Aan een deel van de Ka­gerstraat is nieuw­bouw voor­zien. Ons idee is daar de ver­wach­te groei van het Bona in op te van­gen. En als Vis­ser groeit en Bona wat min­der gaat draai je het om’’, zegt Bul­thuis. ,,Maar dat ligt wat ver­der weg. Dat is echt nog een toe­komst­vi­sie.’’