Placeholder image

Geen geld voor beter klimaat Lorentzschool

13 oktober 2017
De Leid­se ba­sis­school Lo­rentz aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de krijgt geen geld van de ge­meen­te voor ver­van­ging van de kli­maat­in­stal­la­tie. Dat heb­ben bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders be­slo­ten. (Bron: Leidsch Dagblad, 13 oktober 2017, Binnert Jan Glastra)
De in­stal­la­tie wordt al sinds de op­le­ve­ring van het school­ge­bouw in 2009 ver­ant­woor­de­lijk ge­hou­den voor on­der meer hoofd­pijn bij zo­wel le­ra­ren als leer­lin­gen, en een ver­hoogd ziek­te­ver­zuim. Na ja­ren on­der­zoek is in over­leg met de ge­meen­te een plan ge­maakt voor een ver­van­gend sys­teem. Dat die er nu niet aan wil mee­be­ta­len, ver­baast het school­be­stuur ten zeer­ste.
 

Lorentzschool moet vervanging ziekmakend ventilatiesysteem zelf betalen

School verrast door afwijzing

De Lo­rentz­school in Lei­den is hoogst ver­baasd dat de ge­meen­te niet wil mee­be­ta­len aan ver­van­ging van de kli­maat­in­stal­la­tie. Die leidt al sinds de op­le­ve­ring van het ge­bouw tot ge­zond­heids­klach­ten. Na lang over­leg met de ge­meen­te dacht de school er­uit te zijn over een 860.000 euro kos­ten­de her­stel- en ver­be­ter­o­pe­ra­tie. ,,Dus dit ver­baast mij enor­m'', zegt Chris Vonk van school­be­stuur­stich­ting Proo. 

De ge­meen­te geeft als re­den voor de af­wij­zing dat de ver­van­ging niet thuis­hoort in de re­ge­ling voor on­der­wijs­huis­ves­ting en dat niet is aan­ge­toond dat het een con­struc­tie­fout be­treft. Maar met die­zelf­de ge­meen­te was nu juist be­slo­ten de aan­vraag voor her­stel van een con­struc­tie­fout in te die­nen, stelt Vonk. Hij is zo ver­baasd, dat hij ei­gen­lijk denkt dat er spra­ke is van een ver­gis­sing. Of dat de ge­meen­te ver­van­ging een jaar­tje wil op­schui­ven en ver­ge­ten is dat door te ge­ven. 

,,Ik schrik er niet heel erg van, hoor. Maar deze af­wij­zing ver­baast me wel enorm. De school is ge­bouwd door, en in op­dracht van de ge­meen­te. Daar­mee zijn ze ook af­ne­mer'', zegt Vonk. ,,Van­af be­gin af zijn er al pro­ble­men met de kli­maat­in­stal­la­tie. Het is na­tuur­lijk las­tig aan te to­nen of iets door de lucht­kwa­li­teit komt, maar het ziek­te­ver­zuim on­der leer­krach­ten is hier het dub­be­le van wat we nor­maal heb­ben. Er zijn ook se­ri­eu­ze on­der­zoe­ken naar ge­daan en daar­uit blijkt dat on­ge­veer een kwart min­der lucht de lo­ka­len wordt in­ge­bla­zen dan wat stan­daard is.’’

Er is in­mid­dels een plan voor ver­be­te­ring en daar­om werd de aan­vraag in­ge­diend. ,,We heb­ben ge­ke­ken wat no­dig is om het goed wer­kend te krij­gen en heb­ben een to­taal­pak­ket be­dacht, met on­der meer warm­te­pomp en zon­ne­pa­ne­len. Het kost zo’n 860.000 euro. Ik denk dat de ge­meen­te­bij­dra­ge on­ge­veer op een kwart van dat be­drag zou ko­men. Maar we zou­den nog kij­ken wie welk deel zou be­ta­len. Dat over­leg is nog niet ge­weest. Het zou me een lief ding waard zijn als ze wel mee­be­ta­len, want dat is voor an­de­re fi­nan­ciers vaak wel be­lang­rijk.’’