Placeholder image

Jeugd in actie tegen zwerfafval

11 oktober 2017
Leid­se kin­de­ren en jon­ge­ren zijn deze week druk be­zig om zwerf­vuil van straat te krij­gen. Ze rui­men niet al­leen op, maar ma­ken ook plan­nen om de hoe­veel­heid plas­tic op straat en in zee in de toe­komst te ver­klei­nen. (Bron: Leidsch Dagblad, 11 oktober 2017, Janneke Dijke)

Gis­te­ren, op de Dag van de Duur­zaam­heid, gin­gen leer­lin­gen van di­ver­se ba­sis­scho­len de straat op. Op open­ba­re ba­sis­school De Vier­sprong in Lei­den-Noord kre­gen de kin­de­ren uit groep 6 en 7 les over de ge­vol­gen van zwerf­af­val en de­den ze mee aan een gro­te schoon­maak­ac­tie. Ze kre­gen hulp van Re­cy­cle Val­ley, een edu­ca­tie­ve or­ga­ni­sa­tie die het pro­bleem bij kin­de­ren on­der de aan­dacht brengt.

Leer­lin­gen van het Vis­ser ’t Hooft Ly­ce­um Ka­gerstraat en het Da Vin­ci Col­le­ge Ka­gerstraat gaan een stap ver­der. In plaats van het plas­tic op te rui­men dat an­de­ren op straat dump­ten, den­ken zij er­over na hoe je zwerf­af­val voor­komt. Ze krij­gen hulp van ac­tie­groep de Grond­stof­jut­ters en de ac­tie 'Leid­se grach­ten plas­tic­vrij', die jon­ge­ren la­ten in­zien wat er met vuil op straat ge­beurt. Karl Bee­ren­fen­ger van de Grond­stof­jut­ters: ,,Plas­tic af­val dat op straat ligt, waait in de gracht, stroomt naar zee en komt bui­ten ons zicht en be­reik, ter­wijl het al­maar groeit.’’ 

Leer­lin­gen uit de twee­de en vier­de klas­sen van het Vis­ser bui­gen zich deze week twee da­gen over dit pro­bleem. Ze trek­ken de stad in, gaan op zoek naar zwerf­af­val en be­den­ken zelf een op­los­sing. Bij het Da Vin­ci duurt het pro­ject een dag. ,,De op­los­sing klinkt mis­schien sim­pel, als je denkt: gooi al­les in de prul­len­bak. Maar soms kan dat niet, als die vol zit. Zo kun je het pro­bleem bre­der trek­ken. Leer­lin­gen mo­gen er zelf een on­der­deel uit pik­ken. Het kan ook gaan over de plas­tic deel­tjes in rei­ni­gings­pro­duc­ten die we het ri­ool in spoe­len, of syn­the­ti­sche kle­ding en an­de­re spul­len die van plas­tic ge­maakt zijn.’’