Placeholder image

Opa en bso  nemen de kinderen over - Ouders hebben begrip voor staking, maar blijven er niet voor thuis

04 oktober 2017
Opa's en om­a's en de bui­ten­school­se op­vang (bso) ne­men mor­gen het werk van de juf­fen en mees­ters over. Vrij­wel alle ba­sis­scho­len in Lei­den en om­ge­ving doen mee aan de lan­de­lij­ke sta­king in het ba­sis­on­der­wijs. Veel ou­ders heb­ben be­grip voor de ac­tie, maar ze blij­ven er niet zelf thuis voor.

Veel ou­ders heb­ben hun kin­de­ren aan­ge­meld bij de bso. ,,Al onze kin­de­ren ko­men de hele dag'', meldt Jet Kor­te­kaas van bso Ba­sis­ben­de aan de Op­pen­heim­straat. Ook de bso's van De Kin­der­ha­ven zit­ten vol. ,,We heb­ben een leuk pro­gram­ma, net als met stu­die­da­gen'', al­dus Ans de Haas van De Kin­der­ha­ven. De Leid­se bso's kre­gen voor­na­me­lijk aan­mel­din­gen van kin­de­ren die an­ders ook al op don­der­dag ko­men. Daar­door was plaat­sing geen pro­bleem.

Vrij ne­men

An­ders is dat in Lei­der­dorp. Kin­der­op­vang­or­ga­ni­sa­tie Flo­reo­kids is over­spoeld met aan­mel­din­gen van kin­de­ren die wel op de bso zit­ten, maar nor­maal ge­spro­ken niet op don­der­dag ko­men. Di­rec­teur Johan Vrie­se­ma ver­klaart dat uit het feit dat veel Lei­der­dorp­se ou­ders el­ders wer­ken en ook al vrij moe­ten ne­men voor Lei­dens Ont­zet. ,,Ze den­ken: ik kan niet nóg een dag vrij ne­men.’’ Flo­reo­kids was tot maan­dag­mid­dag be­zig om alle kin­de­ren in te de­len. ,,We kun­nen ie­der­een plaat­sen, maar het is een heel ge­puz­zel.’’ Kin­de­ren die niet naar bso of opa en oma gaan, kun­nen de hele dag spor­ten in sport­hal De Does in Lei­der­dorp, of naar een po­ny­dag bij de Nieu­wen­dijk Hoe­ve in Oud Ade. 

Eve­lien Ko­nij­nen­dijk uit Lei­den is blij dat haar zoon naar de bso kan op de sta­kings­dag. Daar ging hij met Lei­dens On­zet ook heen. ,,Ik snap dat ze sta­ken, en ik ben blij dat ik het op deze ma­nier kan op­los­sen.’’ An­de­re ou­ders heb­ben de hulp van hun ei­gen ou­ders in­ge­roe­pen. De drie kin­de­ren van Ari­an­ne van der Rijst uit Lei­der­dorp gaan met hun opa en oma een dag­je uit. Die ne­men ook nog twee an­de­re klein­kin­de­ren mee. ,,Ge­luk­kig is mijn man op 3 ok­to­ber vrij, an­ders was het een las­ti­ge week ge­wor­den.’’ Som­mi­ge ou­ders blij­ven zelf bij hun kin­de­ren. ,,Ik ben op don­der­dag al­tijd vrij, dus mijn doch­ter is ge­zel­lig thuis'', zegt Wen­dy Ben­ning uit Lei­den. ,,Ik geef ze groot ge­lijk dat ze sta­ken.’’

Noor van Du­ren uit Lei­den hoort bij de min­der­heid van ou­ders die hun vraag­te­kens zet­ten bij de sta­king. ,,Je moet iets re­ge­len, dus hun va­der werkt mor­gen thuis.’’ Zelf werk­te ze eerst in het on­der­wijs, en nu in de zorg, en de werk­druk is daar ho­ger, vindt ze. ,,Daar kan het on­der­wijs nog een punt­je aan zui­gen.’’

Wa­ter­trap­pe­len

Scho­len ho­ren nau­we­lijks kri­ti­sche ge­lui­den over de sta­king. ,,Wij krij­gen al­leen steun­be­tui­gin­gen'', zegt Henk Fren­ken, di­rec­teur van ba­sis­school De Duk­dalf in de Me­ren­wijk. ,,Ou­ders zien ook wel dat het on­der­wijs aan het wa­ter­trap­pe­len is’’, meent di­re­teur Bri­an Groot van de Haan­stra­school. An­ne­mie­ke Raad, di­rec­teur van ba­sis­school De Sin­gel: ,,Ik denk dat ou­ders wel be­grij­pen dat het om meer gaat dan al­leen sa­la­ris.’’ De di­rec­teu­ren staan vier­kant ach­ter de ac­tie. Groot: ,,De werk­druk neemt toe, ter­wijl de be­kos­ti­ging ach­ter­blijft.’’ 

,,Als er nu niet in het on­der­wijs geïn­ves­teerd wordt, heb­ben we over een paar jaar geen le­ra­ren meer'', zegt Mar­ton de Pinth, di­rec­teur van de open­ba­re ba­sis­scho­len in Lei­den en Lei­der­dorp. ,,Er kie­zen te wei­nig jon­ge­ren voor de pabo. In 2025 komt Ne­der­land 15.000 le­ra­ren te kort.’’ Hij wil sa­la­ris­sen die ge­lijk zijn aan die in het voort­ge­zet on­der­wijs. ,,Nu wordt er tot twin­tig pro­cent min­der uit­be­taald.’’ De Pinth wil nog niet voor­uit­lo­pen op een drei­gen­de twee­de sta­kings­ron­de in no­vem­ber. ,,De po­li­tiek moet dit sig­naal op­pak­ken.’’

Een aan­tal Leid­se leer­krach­ten gaat mor­gen naar het Zui­der­park in Den Haag. An­de­re do­cen­ten ge­brui­ken de tijd voor ach­ter­stal­lig werk. ,,Maar ei­gen­lijk is dat geen sta­ken. Je bent dan ge­woon aan het werk'', vindt Fren­ken. Zijn col­le­ga Groot ziet dat an­ders. ,,Er wordt ef­fec­tief ge­bruik ge­maakt van die dag.’’ OZC Ori­on, een school voor spe­ci­aal ba­sis­on­der­wijs in Lei­der­dorp, is ge­woon open. Het is voor deze kin­de­ren te on­rus­tig om na dins­dag ook don­der­dag nog thuis te zijn.