Placeholder image

Docent Leiden brengt ode aan vak. Lesgeven met liefde en geestdrift

03 oktober 2017
’Een ode aan de le­raar' noemt do­cent Maar­ten Stuif­ber­gen (32) zijn do­cu­men­tai­re die don­der­dag voor het eerst pu­blie­ke­lijk ver­toond wordt en waar­in di­ver­se geďn­ter­view­den ver­tel­len dat het con­tact met leer­lin­gen toch wel het al­ler­be­lang­rijk­ste is. (Bron: Leidsch Dagblad, 3 oktober 2017, Leonie Groen).
Stuif­ber­gen staat zelf niet meer voor groe­pen ba­sis­scho­lie­ren, na­dat hij alle leef­tij­den voor zich had ge­had op de Mon­tes­so­ri­school Leid­schen­veen in Den Haag.
 

100% 

„Ik heb het twaalf jaar ge­daan. Dat vind ik heel lang", zegt hij des­ge­vraagd. Hij be­strijdt dat hij het vak 'du­s' zelf niet zo leuk vindt in de prak­tijk. Waar­om an­ders jon­ge kin­de­ren een leer­kracht ont­hou­den die in een band speelt (Glos­sy Je­sus), kan ver­tel­len over cd-op­na­men ma­ken en op­tre­den, en in de klas het key­board be­speelt en zingt? "Les­ge­ven moet je doen met hon­derd pro­cent lief­de en hon­derd pro­cent geest­drift. Ik kan het niet over mijn hart ver­krij­gen om het met min­der te doen. Aan die ja­ren­lan­ge er­va­ring ont­leen ik het recht om te doen wat ik wil. En ik wil­de een keer iets an­ders doen.”

Stuif­ber­gen maak­te de over­stap naar de fa­cul­teit Edu­ca­tie van de Ho­ge­school Lei­den. Daar­naast stu­deert hij on­der­wijs­we­ten­schap­pen aan de Open Uni­ver­si­teit. Hij komt nog wel op zijn oude school, zegt hij. Als coach. Hij is blij dat hij nu meer in­vloed heeft. "Toen ik da­ge­lijks voor de klas stond had ik een po­si­tie­ve in­vloed op het on­der­wijs aan der­tig kin­de­ren. Nu kan ik mijn ideeën en ken­nis de­len met der­tig stu­den­ten.” En dat elk jaar weer, want elke nieu­we lich­ting stu­den­ten zal, als het goed is, iets 'mee­ne­men' van het door Stuif­ber­gen ge­do­ceer­de.

Hou­ding

Stuif­ber­gen be­na­drukt dat er aan­dacht moet zijn voor het in­di­vi­du in de klas. "Kin­de­ren heb­ben ie­mand no­dig die hen ziet. Die hen kent. Die weet wat hij of zij no­dig heeft om ver­der te ko­men.” Dit wordt ook voort­du­rend on­der­streept door de di­ver­se geďn­ter­view­den in de do­cu­men­tai­re, zo­als ca­ba­re­tier Pe­ter Heer­schop, oud-gym­le­raar die nu een dag per week do­ceert aan de Aca­de­mie voor Li­cha­me­lij­ke Op­voe­ding. Stuif­ber­gen: "Voor mij gaat pe­da­go­giek bo­ven vak­di­dac­tiek. Als je hou­ding goed is en je kunt con­tact ma­ken met je leer­lin­gen, dan komt het wel goed met het over­bren­gen van ken­nis. Daar­naast moet je ook nog iets bij­zon­ders heb­ben. De rest, zo­als het ma­ken van een staart­de­ling, is aan te le­ren.” Hij voegt er des­ge­vraagd aan toe: „Je moet na­tuur­lijk wel van kin­de­ren hou­den, an­ders wordt het las­tig. Je hebt ze, le­ra­ren die niet van kin­de­ren hou­den. Af en toe kom je ze te­gen.”

Ei 

"Waar gaan we die ide­a­le men­sen vin­den", ver­volgt Stuif­ber­gen. „Die men­sen die echt oog heb­ben voor kin­de­ren, hun pro­ble­men sig­na­le­ren en mee­de­len in hun ge­luk? De stu­den­ten die we aan de poort krij­gen be­schik­ken niet ade­quaat over alle vaar­dig­he­den. Vroe­ger was de le­raar vaak hoog op­ge­leid. Nu zegt een ou­der te­gen de leer­kracht: ’Jij hebt de knip- en plak­aca­de­mie ge­daan, ik heb eco­no­me­trie ge­stu­deerd en nu wil jij mij ver­tel­len wat het bes­te is voor mijn kind?’ Het ima­go van het vak moet om­hoog. De sta­tus ook. Hoe dit te ver­an­de­ren? Dat is het Ei van Co­lum­bus. De film moet in elk ge­val bij­dra­gen aan het her­waar­de­ren van het vak.”

Klik hier voor de film "Iedereen is Leraar", waarin Menno Hoekx (leerkracht Woutertje van Leyden) en Marton de Pinth (directeur bestuurder PROOLeiden / OBSG Leiderdorp) een rol spelen.