Placeholder image

Wilhelmus kennen ze al

01 oktober 2017
25 jaar al is er aan de voor­avond van Lei­dens Ont­zet het mi­ni­ko­raal. En daar­voor, heeft bur­ge­mees­ter Van der Werf ali­as Eric Fi­le­mon uit­ge­re­kend, heb­ben in die ja­ren bij­na 43.000 kin­de­ren uit Lei­den en om­ge­ving het Wil­hel­mus le­ren zin­gen.Dat plan van de for­me­ren­de par­tij­en in Den Haag om alle kin­de­ren ver­plicht het Ne­der­land­se volks­lied te le­ren, wil hij maar zeg­gen, is voor Lei­den niet no­dig. ,,Dat ken­nen ze al.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 30 september 2017, Aad Rietveld)

Het is een bij­zon­de­re edi­tie van het mi­ni­ko­raal, en niet al­leen om­dat het de vijf­en­twin­tig­ste is. We­gens on­be­gaan­baar­heid van de Ga­ren­markt wordt het ge­hou­den op de vel­den van korf­bal­club Tri­gon aan de Cro­ne­steijn­ka­de en daar is pu­bliek niet wel­kom.

Vol­was­se­nen die geen pols­band­je heb­ben of niet als ge­no­dig­de op de lijst staan en een toe­gangs­kaart kun­nen la­ten zien, ko­men er niet in. Flink wat men­sen pro­be­ren het toch, maar de be­vei­li­ging bij de toe­gangs­poort op het zom­pi­ge dijk­je is on­ver­bid­de­lijk. 

Met al die con­tro­le duurt het best lang voor alle drie­dui­zend kin­de­ren op het fes­ti­val­ter­rein zijn en hun plek­je op de tri­bu­ne heb­ben ge­von­den. Po­di­um­band K&G3 speelt een vro­lij­ke med­ley, waar­in on­der an­de­re 'Ma­ma waor is mien pils' van Nor­maal langs­komt. De kin­de­ren ver­ma­ken zich voor­al door te zwaai­en en heel hard te gil­len als zij zich­zelf op het gro­te te­le­vi­sie­scherm zien.

Van der Werf heeft ge­lijk, de ze­ven­de- en acht­ste­groe­pers ken­nen hun klas­sie­ken. De re­frei­nen wor­den kei­hard mee­ge­zon­gen. Zelfs die van ’1, 2, 3 ok­to­ber' van het duo RoodEnWit, dat toch voor het eerst mee­doet aan het ko­raal, ken­nen ze. Al­leen het nieu­we lied 'Zil­ve­ren stem­men', ge­schre­ven ter ere van het ju­bi­le­um, zit er nog niet zo goed in.

Hon­der­den ou­ders luis­te­ren mee op de Cro­ne­steijn­ka­de, van het fes­ti­val­ter­rein ge­schei­den door wa­ter, een heg, een hek en een dijk­je. Ze zien niet veel, maar ho­ren wel hoe Jo­chem Myer als een soort Louis van Gaal de kin­de­ren laat roe­pen dat Lei­den de mooi­ste stad van Ne­der­land, nee, van de we­reld is. En ze ho­ren, tot slot, dat veel kin­de­ren het Wil­hel­mus uit vol­le borst kun­nen mee­zin­gen.