Placeholder image

Pluim voor Leids passend onderwijs, op de wachtlijst na

06 september 2017
De sa­men­wer­ken­de ba­sis­scho­len in de Leid­se re­gio krij­gen een gro­te pluim van de on­der­wijs­in­spec­tie. Ze re­ge­len het pas­send on­der­wijs op een goe­de ma­nier en kin­de­ren zit­ten niet lan­ger dan vier we­ken zon­der hulp thuis. (Bron: LeidschDagblad, 6 september 2017, Janneke Dijke)

Dit staat te le­zen in een on­langs ge­pu­bli­ceerd rap­port van de in­spec­tie over het sa­men­wer­kings­ver­band van ba­sis­scho­len in Lei­den, Lei­der­dorp, Zoe­ter­wou­de, Voor­scho­ten, Oegst­geest, Was­se­naar en Kaag en Braas­sem. De in­spec­tie vindt dat de scho­len goed sa­men­wer­ken met ge­meen­ten, bu­reau leer­plicht en jeugd­hulp­or­ga­ni­sa­ties, en met el­kaar. Ba­sis­scho­len krij­gen geld en on­der­steu­ning van het sa­men­wer­kings­ver­band om be­paal­de leer­lin­gen ex­tra te be­ge­lei­den. 

Rich van den Berg, di­rec­teur van het sa­men­wer­kings­ver­band, is blij met de er­ken­ning. Voor­heen moest voor elk kind dat hulp no­dig had, op een bu­reau­cra­ti­sche ma­nier geld wor­den aan­ge­vraagd. Vaak was een dia­gno­se een voor­waar­de. In som­mi­ge re­gi­o's is dat nog zo, maar hier niet. ,,Wij ge­ven voor­af geld aan de scho­len. We heb­ben de aan­vraag­cul­tuur niet in stand ge­hou­den'', zegt ze trots. Van den Berg weet dat scho­len de werk­wij­ze nog steeds te bu­reau­cra­tisch vin­den. ,,We kij­ken of het ef­fec­tie­ver kan. We zijn er nog niet.’’ 

De in­spec­tie heeft ook een aan­tal kri­tiek­pun­ten. Zo kan de on­der­steu­ning aan slim­me­re kin­de­ren, kin­de­ren met dy­scal­cu­lie en ern­sti­ge ge­drags­pro­ble­men nog be­ter. Een gro­ter pro­bleem is dat kin­de­ren die door hun ge­drag ex­tra on­der­steu­ning no­dig heb­ben niet al­tijd met­een naar het spe­ci­aal on­der­wijs kun­nen als dat no­dig is. Ge­du­ren­de het school­jaar stro­men kin­de­ren door en in het voor­jaar zijn de klas­sen daar mee­st­al vol. Kin­de­ren die dan wor­den aan­ge­meld moe­ten vaak tot na de zo­mer­va­kan­tie wach­ten. Ook wor­den kin­de­ren uit an­de­re re­gi­o's aan­ge­meld op Leid­se scho­len, wat de druk ex­tra op­voert. De in­spec­tie wil voor au­gus­tus 2018 een ein­de aan deze wacht­lijs­ten. 

Vol­gens Van den Berg wer­ken de scho­len daar hard aan. Het spe­ci­aal on­der­wijs in de Leid­se en Alp­hen­se re­gio en de Duin- en Bol­len­streek is gaan sa­men­wer­ken. De in­spec­tie noemt het in­ves­te­ren in kwa­li­teits­ver­be­te­ring bui­ten het ei­gen ge­bied 'bij­zon­der'. Van den Berg: ,,Ze dra­gen ken­nis aan el­kaar over en hou­den el­kaar op de hoog­te van het aan­tal in­schrij­vin­gen. Ou­ders hou­den na­tuur­lijk keu­ze­vrij­heid.’’