Placeholder image

Vergunning bouwplan bij Lorentzschool deugt niet

02 september 2017
In de ver­gun­ning van het fel­om­stre­den bouw­plan bij de Leid­se Lo­rentz­school is een fout ge­con­sta­teerd. Dat heeft VVD-wet­hou­der Paul Lau­dy mee­ge­deeld. (Bron: Leidsch Dagblad, 2 september 2017, Loman Leefmans)

Vol­gens de wet­hou­der gaat het om een 'tech­nisch ver­haal' dat her­steld wordt maar wel voor eni­ge we­ken ver­tra­ging zorgt. De fout voedt de ach­ter­docht en het ver­zet van ou­ders en buurt­be­wo­ners die te­gen de plan­nen in op­stand zijn ge­ko­men.

Het gaat om het plan van bouw­be­drijf Niers­man om naast de ba­sis­school bij de Van Vol­len­ho­ve­ka­de twee pan­den op te trek­ken, met in to­taal 69 ap­par­te­men­ten. Daar­te­gen ver­zet­ten buurt, school en ou­ders zich al ge­rui­me tijd. Het gaat daar­bij om twee za­ken.

Het plan is in het re­cen­te ver­le­den en­ke­le ma­len ge­wij­zigd en het ont­werp waar de ge­meen­te uit­ein­de­lijk mee ak­koord is ge­gaan, vin­den de be­trok­ke­nen te mas­saal en te dicht op de school.

Bo­ven­dien ei­sen de ou­ders dat tij­dens de bouw de vei­lig­heid van de kin­de­ren niet in ge­vaar komt. Niers­man heeft een vei­lig­heids­plan op­ge­steld, maar dat wordt als on­toe­rei­kend be­stem­peld.

Af­ge­lo­pen don­der­dag­avond nog, trok­ken bij­na vijf­tig ou­ders naar het stad­huis om hun grie­ven kracht bij te zet­ten tij­dens een com­mis­sie­ver­ga­de­ring. De ou­ders wa­ren nog niet ver­trok­ken of Lau­dy kwam met de me­de­de­ling over de kink in de bouw­ver­gun­ning.