Placeholder image

Telders en Daltonschool hopen op binnenstadskind

29 augustus 2017
De ba­sis­scho­len Tel­ders en Dal­ton­school Lei­den ho­pen met de nieuw­bouw meer kin­de­ren uit het zuid­wes­te­lijk deel van de bin­nen­stad te trek­ken. Half sep­tem­ber be­gint de bouw van het nieu­we scho­len­com­plex tus­sen Hof­laan, Tel­ders­ka­de en Kil­jan­pad. (Bron: Leidsch Dagblad, 29 augustus 2017, Janneke Dijke)

Het school­ge­bouw komt te staan op de plek van ba­sis­school De Mar­ke, die al ja­ren leeg­staat. Het pand wordt mo­men­teel ge­sloopt. Di­rect na de sloop be­gint de bouw. Vol­gens plan ver­hui­zen de twee scho­len er vol­gend jaar zo­mer heen.

De school­be­stu­ren den­ken dat de twee scho­len in Zuid­west straks aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor ou­ders met kin­de­ren in aan­gren­zen­de wij­ken, waar­on­der de bin­nen­stad. ,,De scho­len staan in een groe­ne long te­gen de bin­nen­stad aan­'', zegt Mar­ton de Pinth, di­rec­teur van Proo Lei­den, de open­ba­re stich­ting waar de Tel­ders­school on­der valt. ,,Met twee ver­schil­len­de on­der­wijs­con­cep­ten heb­ben ou­ders iets te kie­zen'', zegt Har­ry van Alp­hen. Hij is lid van de raad van be­stuur van Scol, de chris­te­lij­ke scho­len­koe­pel waar Dal­ton­school Lei­den bij hoort. Op de Dal­ton­school is zelf­stan­dig wer­ken en sa­men­wer­ken erg be­lang­rijk. De Tel­ders be­steedt veel aan­dacht aan in­ter­na­ti­o­naal on­der­wijs, met En­gels in alle vak­ken geïn­te­greerd en met uit­wis­se­lin­gen.

De scho­len doen dat nu al, maar toch ver­kie­zen veel bin­nen­s­ta­dou­ders een plek­je op de wacht­lijst bij bij­voor­beeld de Lu­cas van Ley­den bo­ven een aan­mel­ding bij een school in Zuid­west. Dat komt niet al­leen door­dat er op de scho­len in Zuid­west meer al­loch­to­ne kin­de­ren zit­ten, den­ken de di­rec­ties. ,,De twee hui­di­ge school­ge­bou­wen zijn echt wel af­ge­schre­ven. Dat is straks an­ders'', zegt Van Alp­hen. ,,Ik heb nu een groep van twaalf kin­de­ren. Er is ruim­te voor groei.’’

Het pand gaat Kind­cen­trum Kil­jan he­ten. Bei­de scho­len krij­gen acht lo­ka­len, waar­van de Tel­ders er een uit­leent aan stich­ting Peu­ter­speel­za­len Lei­den. Dal­ton­school Lei­den heeft nu vier groe­pen, maar fu­seert met de Sleu­tel­bloem aan de Ken­ne­dy­laan en wordt daar­door twee keer zo groot. Het plan om kin­der­op­vang van Small­steps in het pand te krij­gen is niet ge­lukt. Het is ook ei­gen­lijk niet zo erg, vindt De Pinth. ,,Het zit aan de over­kant van de straat. Het is voor kin­de­ren wel fijn om voor de bui­ten­school­se op­vang de school uit te gaan.’’

In het ge­bouw krij­gen bei­de scho­len een ei­gen af­de­ling. Er zijn wel door­gan­gen, voor het ge­val de ene school groeit en de an­de­re krimpt. De scho­len wil­len meer dan nu gaan sa­men­wer­ken met de edu­ca­tie voor kin­de­ren on­der de vier jaar, de top­klas­sen en fees­ten voor de wijk. Ze de­len een gym­zaal voor de kleu­ters en een gym­zaal voor de ou­de­re kin­de­ren. Ook het plein de­len ze. ,,We ho­pen dat het tot meer sa­men­wer­kings­vor­men gaat lei­den, die we nu nog niet voor­zien'', al­dus Van Alp­hen.

Het plan voor nieuw­bouw ont­stond vier tot vijf jaar ge­le­den. De Pinth: ,,Het was een pro­ces van twee stap­pen voor­uit, een ach­ter­uit.’’ Aan­van­ke­lijk mis­luk­te de aan­be­ste­ding om­dat het bud­get te laag bleek. Het com­plex kost de ge­meen­te 5,1 mil­joen euro. Wat met de lege pan­den aan Tel­ders­ka­de, Ken­ne­dy­laan en Bos­hui­zer­ka­de ge­beurt, is nog on­be­kend.

Volg hier de blog.