Placeholder image

Ook voor ’duivels’ een presentje

02 juni 2016
Tess (9), leer­ling van de Anne Frank­school in de Leid­se Ste­vens­hof, staat langs de weg. Ze over­han­digt de be­stuur­ster van een blau­we les­au­to een zelf ge­knut­seld hart­je van pa­pier. ,,Wij doen met de klas een on­der­zoek naar hoe hard er wordt ge­re­den in de buurt van de school", zegt ze door het open raam. ,,U doet het heel goed, u krijgt een ca­deau­tje.” (Bron:Leidsch Dagblad, 1 juni 2016)

Lang niet alle au­to­mo­bi­lis­ten die gis­ter­och­tend over de Dol­le Mi­na­b­rug bij de Mary Zel­den­rust­weg re­den, kwa­men er zo goed van­af. Wij­k­agent Leon Luy­ten voer­de sa­men met zes leer­lin­gen uit de plus­klas van groep vijf een snel­heids­con­tro­le uit. Een groot deel van de voor­bij­gan­gers bleek zich niet aan de ver­plich­te snel­heid van der­tig ki­lo­me­ter per uur te hou­den. ,,We heb­ben een uur langs de weg ge­staan", zegt Luy­ten. ,,En on­ge­veer de helft van de au­to's reed te hard. Dat is echt te veel.” 

Om beur­ten hiel­pen de leer­lin­gen Luy­ten met zijn snel­heids­me­ter, waar­na ze de ge­con­tro­leer­de be­stuur­der moch­ten aan­spre­ken op het rij­ge­drag. Ze be­slo­ten om ook de snel­heids­dui­vels een ca­deau­tje te ge­ven, mits zij be­loof­den het voort­aan rus­ti­ger aan te doen.

Het had ef­fect bij een goed­lach­se tim­mer­man die met zijn bus een aan­tal ki­lo­me­ter te hard voor­bij reed. ,,Jul­lie doen het heel lief. Nu moet ik me wel aan de li­miet hou­den, dat be­loof ik.” Ook de re­ac­ties van an­de­re over­tre­ders wa­ren over­we­gend po­si­tief. ,,Ik vind dit een su­per­goed ini­ti­a­tief", zegt de be­stuur­ster van een blauw Su­zu­ki. ,,Als ik een boe­te krijg dan ir­ri­teert me dat, maar die kin­de­ren con­fron­te­ren je met je ge­drag.”

Naast het knut­sel­werk van de kin­de­ren kre­gen de au­to­mo­bi­lis­ten een brief van de po­li­tie met een waar­schu­wing en met uit­leg over de ac­tie van de school. De leer­lin­gen heb­ben zelf het ini­ti­a­tief ge­no­men om iets te doen aan de ver­keers­vei­lig­heid rond de school. Tij­dens een les over Le­o­nar­do Da Vin­ci leer­de juf An­ne­ke Breed­veld hen dat aan alle nieu­we ont­dek­king een pro­bleem voor­af gaat. Daar­om gin­gen de leer­lin­gen zelf op zoek naar een pro­bleem en dat von­den recht voor de school: ou­ders die on­voor­zich­tig over de stoep rij­den met hun au­to's. ,,Veel men­sen par­ke­ren op de stoep, ter­wijl het maar een klein stuk­je lo­pen is van­af de par­keer­plaats", zegt één van de leer­lin­gen. 

In een kar­ton­nen ma­quet­te heb­ben de leer­lin­gen hun ide­a­le schoolom­ge­ving af­ge­beeld, met voor de school een kiss-and-ri­de­strook waar ou­ders vei­lig hun kin­de­ren kun­nen af­zet­ten. Di­rec­teur John van Haas­te­ren be­trok de wijk­agent bij het pro­ject. Die zei dat hij werd 'ge­gre­pen' door de ideeën van de kin­de­ren. ,,Deze ac­tie be­wijst dat kin­de­ren zich ook be­zig hou­den met vei­lig­heid. Ze heb­ben al­le­maal wel eens een on­ge­luk mee­ge­maakt, of er­over ge­hoord.’’

Van Haas­te­ren hoopt dat de school sa­men met de ge­meen­te Lei­den de kiss-and-ride kan aan­leg­gen. ,,De klas neemt dit echt se­ri­eus. Het wordt een ver­haal van lan­ge adem", al­dus de trot­se di­rec­teur.