Placeholder image

Ouders Lorentzschool houden protestvuurtje brandend

04 augustus 2017
Wel­ge­teld 350 be­zwaar­schrif­ten zijn op­ge­steld te­gen de bouw van twee woon­com­plexen naast de Leid­se Lo­rentz­school. De sta­pel pa­pier wordt van­daag over­han­digd aan wet­hou­der Paul Lau­dy (VVD). ,,De be­zwaar­schrif­ten ver­te­gen­woor­di­gen on­ge­veer de helft van alle ou­der­pa­ren'', al­dus woord­voer­ster Anne Sik­ken van ac­tie­groep Save Our School­plein. ,,Dat is best veel, als je be­seft dat het va­kan­tie­tijd is.’’ (Bron: Leidsch Dagblad, 4 augustus 2017, Loman Leefmans)

De kwes­tie speelt al ja­ren. Naast de Lo­rentz­school aan de Van Vol­len­ho­ve­ka­de wil de Voor­scho­ten­se ont­wik­ke­laar Niers­man twee ap­par­te­men­ten­com­plexen la­ten ver­rij­zen. Het aan­tal wo­nin­gen wis­sel­de in de af­ge­lo­pen plan­pe­ri­o­de, maar kwam uit­ein­de­lijk uit op 69.

School­be­stuur, le­ra­ren, ou­ders en leer­lin­gen heb­ben het pro­ject al­tijd be­stre­den. On­der meer om­dat het school­plein er­door wordt in­ge­perkt bij de ba­sis­school die 36 klas­sen en 944 leer­lin­gen telt. Bo­ven­dien zijn de be­trok­ke­nen zeer be­vreesd voor de aan­staan­de bouw­pe­ri­o­de. Want hei­en, rond­slin­ge­ren­de ma­te­ri­a­len, boor­werk, en vracht­ver­voer sto­ren het les­ge­ven. Ook de vei­lig­heid voor de ba­sis­scho­lie­ren komt er­door in het ge­drang. Een vei­lig­heids­plan dat bou­wer Niers­man op­stel­de, wordt door een groep ou­ders als 'flin­ter­dun' be­ti­teld.

On­danks dat er ook zor­gen le­ven bij raads­le­den mag het bouw­pro­ces door­gaan, werd vlak voor het zo­mer­re­ces be­slo­ten. Dat zet­te de be­trok­ke­nen aan om pro­test­brie­ven in te za­me­len. ,,Nu nog pro for­ma, na de zo­mer ko­men er ech­te be­zwaar­schrif­ten'', al­dus Sik­ken. Het idee om tij­dens de bouw de jong­ste leer­lin­gen tij­de­lijk el­ders on­der te bren­gen, wordt nog on­der­zocht.