Placeholder image

Onderwijsstichtingen gaan samenwerken

30 juni 2017
De be­stu­ren van het open­baar ba­sis­on­der­wijs in Lei­der­dorp en Lei­den - de OBSG en PROO Lei­den - gaan sa­men­wer­ken. De twee stich­tin­gen vor­men van­af 1 ok­to­ber van dit jaar een 'per­so­ne­le unie', met één di­rec­teur en één raad van toe­zicht. Voor­al voor de stich­ting Open­ba­re Ba­sis­scho­len Ge­meen­schap in Lei­der­dorp is de sa­men­wer­king een uit­komst. De or­ga­ni­sa­tie heeft maar twee me­de­wer­kers en kon het werk nau­we­lijks aan. De or­ga­ni­sa­tie had de af­ge­lo­pen twee jaar fi­nan­ciële pro­ble­men en slaag­de er niet in zijn plan­nen en be­gro­ting op tijd in te le­ve­ren bij de ge­meen­te. (Bron: Leidsch Dagblad, 30 juni 2017, Aad Rietveld)
Raadsle­den in Lei­der­dorp dron­gen er al een tijd op aan dat de or­ga­ni­sa­tie - die vier ba­sis­scho­len met sa­men zo’n acht­hon­derd leer­lin­gen be­stuurt - een gro­te­re sa­men­wer­kings­part­ner zou zoe­ken. Het gaat om De Hob­bit, De Has­sel­braam, de PWA en de Ko­nin­gin Ju­li­a­na­school. Raadsle­den wa­ren bang voor een sce­na­rio als bij de Pro­tes­tants Chris­te­lij­ke School­ver­e­ni­ging PCSV in Lei­der­dorp, die in 2013 bij­na fail­liet was ge­gaan.

Ex­per­ti­se

Ook voor PROO Lei­den is de vor­ming van de unie een goe­de zaak, zegt di­rec­teur-be­stuur­der Mar­ton de Pinth. ,,’t Is goed voor het open­baar on­der­wijs in Lei­der­dorp én Lei­den. We pro­be­ren de hoe­veel per­so­neel op het bu­reau zo klein mo­ge­lijk te hou­den, maar de staf­af­de­ling heeft wel veel ver­ant­woor­de­lijk­heid. Door deze sa­men­wer­king krij­gen we er toch be­paal­de ex­per­ti­se bij. Lei­der­dorp is bij­voor­beeld goed op ICT-ge­bied, daar kun­nen wij van pro­fi­te­ren. Wij heb­ben in Lei­den onze PROO Aca­de­mie waar do­cen­ten kun­nen dis­cus­sië­ren over hun vak en kun­nen na­den­ken en pra­ten over on­der­wijs­ver­nieu­wing. Daar kan per­so­neel uit Lei­der­dorp straks ook naar­toe.’’

Het on­der­wij­zend per­so­neel heeft vol­gens De Pinth nog meer baat bij de sa­men­wer­king. Ze kun­nen bij­voor­beeld ge­mak­ke­lij­ker bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie een an­de­re baan vin­den. En een gro­te­re werk­ge­ver biedt ook meer rechts­ze­ker­heid als het leer­lin­gen­aan­tal op één van de scho­len af­neemt. Bij PROO Lei­den zijn der­tien 'ge­wo­ne' open­ba­re ba­sis­scho­len aan­ge­slo­ten en twee scho­len voor spe­ci­aal on­der­wijs, sa­men goed voor zo’n 4500 leer­lin­gen.

Stap één

De vor­ming van de per­so­ne­le unie is in de woor­den van De Pinth 'stap één’ in de sa­men­wer­king. ,,We kie­zen er­voor deze vorm van sa­men­wer­king aan te gaan om de voor­de­len daar­van te ver­ken­nen.’’ Over ver­der­gaan­de sa­men­wer­king wil hij nu nog niet pra­ten. ,,Een fu­sie is niet aan de orde.’’ Er blij­ven dus twee stich­tin­gen, maar die krij­gen wel de­zelf­de di­rec­teur en de­zelf­de raad van toe­zicht.