Placeholder image

SOS op schoolplein Lorentz

26 juni 2017
Ou­ders van kin­de­ren op de Leid­se Lo­rentz­school ma­ken zich gro­te zor­gen over de vei­lig­heid tij­dens de ge­plan­de bouw naast de ba­sis­school. (Bron: Leidsch Dagblad, 26 juni 2017)

Dat blijkt uit een pei­ling van de ou­der­raad waar 97 pro­cent van de res­pon­den­ten vreest voor ge­vaar­lij­ke of on­ge­wens­te si­tu­a­ties. ,,Het hui­di­ge vei­lig­heids­plan is sum­mier en ram­mel­t'', al­dus Kat­he­lij­ne Par­doel van de ou­der­raad.

Het be­treft een zeer om­stre­den bouw­pro­ject van de Voor­scho­ten­se ont­wik­ke­laar Niers­man. Die wil bij de Van Vol­len­ho­ve­ka­de en met toe­stem­ming van de ge­meen­te in to­taal 69 ap­par­te­men­ten bou­wen, ver­deeld over twee ge­bou­wen. Die 69 is bij­na het dub­be­le aan­tal van het tien jaar oude oor­spron­ke­lij­ke plan.

De strijd die buurt­be­wo­ners, school en ou­ders er­te­gen voer­den, lijkt be­slecht. Het wach­ten is op het aan­ge­kon­dig­de, de­fi­ni­tie­ve be­sluit dat het dub­bel­com­plex mag wor­den neer­ge­zet. Wat ver­der rest, is de angst dat er tij­dens de bouw­pe­ri­o­de on­vol­doen­de speel­ruim­te over­blijft voor de scho­lie­ren. Ook zijn de ou­ders be­zorgd over de vei­lig­heid naast de bouw­plaats en de ge­luids­over­last tij­dens de bouw.

Vracht­ver­keer

Daar komt nog bij dat het rond de school, die bij­na dui­zend leer­lin­gen telt, door­gaans toch al druk is door het ha­len en bren­gen van de leer­lin­gen. De komst van zwaar vracht­ver­keer maakt de si­tu­a­tie er niet een­vou­di­ger op.

Er ligt wel een aan­ge­past vei­lig­heids­plan, maar dat heeft nog steeds hi­a­ten, meent de ou­der­raad. ,,Een ge­luids­rap­port ont­breekt bij­voor­beeld'', ver­dui­de­lijkt Par­doel. ,,En een zin als ’de over­last wordt tot een mi­ni­mum be­perkt', stelt ons niet ge­rust. Want wat wordt met ’een mi­ni­mum' be­doeld? Dat is te vaag.’’

Woens­dag­och­tend hou­den de leer­lin­gen van de Lo­rentz­school een lu­die­ke ac­tie op het school­plein. Ze stel­len zich in ge­bo­gen rij­en op dat ze sa­men de let­ters SOS vor­men, dat in dit ge­val staat als af­kor­ting voor Save Our School­plein.