Placeholder image

Leidse school vermijdt uitstapjes

23 juni 2017
De rechts­zaak te­gen de bad­mees­ters en leer­krach­ten van het ver­dron­ken meis­je Sa­lam hakt er diep in op scho­len in de Leid­se re­gio, ook al wor­den de leer­krach­ten niet ver­oor­deeld. Een di­rec­teur pro­beert uit­stap­jes zo­veel mo­ge­lijk te ver­mij­den, an­de­re scho­len hou­den de vei­lig­heids­pro­to­col­len nog eens ex­tra on­der de loep. Scho­len die aan school­zwem­men doen, blij­ven dat wel doen. (Bron: Leidsch Dagblad, 23 juni 2017, Janneke Dijke)

In Lei­den komt school­zwem­men niet voor. ,,Ge­luk­kig niet'', re­a­geert Anda Cie­re, di­rec­teur van ba­sis­school De Ar­ca­de in Room­burg. ,,Ik vind dat er bij uit­stap­jes een te gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid op leer­krach­ten rust. Of je nou op school­reis­je of naar de kin­der­boer­de­rij gaat. Daar­om pro­be­ren wij zo­veel mo­ge­lijk in huis te ha­len.’’ De ac­ti­vi­tei­ten van Tech­no­lab vindt ze een uit­komst: die ko­men naar de school toe. ,,Maar on­der som­mi­ge uit­stap­jes kom je niet uit. Wij be­zoe­ken in acht jaar tijd alle Leid­se mu­sea. Daar moet je nou een­maal voor op stap.’’ Cie­re ziet dat haar ei­gen angst toe­neemt, maar die van de mees­te leer­krach­ten niet. ,,Zij vin­den het heer­lijk om op stap te gaan en gaan er heel zorg­vul­dig mee om. Ik ben nu een­maal een moe­der­kloek.’’

De Wit­te School in Noord­wijk doet sinds 2014 aan school­zwem­men, toen op loop­af­stand zwem­bad Bin­nen­zee werd ge­o­pend. De oud­ste kleu­ters krij­gen een keer per week zwem­les. Kin­de­ren uit de ho­ge­re groe­pen gaan ge­re­geld naar het zwem­bad tij­dens de gym­les, voor on­der an­de­re red­dend zwem­men. Di­rec­teur Tia Vo­ge­laar laat we­ten dat de rechts­zaak en de uit­spraak aan­lei­ding zijn om na te gaan of er ex­tra maat­re­ge­len no­dig zijn. ,,Wij heb­ben de za­ken goed ge­re­geld en het voor­ne­men is om door te gaan. Bij de zwem­les­sen zijn de zwem­do­cen­ten ver­ant­woor­de­lijk, de klas­sen­do­cent is aan­we­zig.’’ 

Ook de St. Vic­tor­school in Noord­wij­ker­hout is re­gel­ma­tig in het zwem­bad te vin­den. ,,Dit doen we in plaats van de gym­les. Van­af groep 5 gaat elke groep twee tot drie keer per jaar naar het zwem­bad. Het hoort bij de jaar­plan­ning'', ver­telt di­rec­teur Ger­rit Ger­rits. Er wor­den zwem­oe­fe­nin­gen ge­daan en een spel. Kin­de­ren die niet kun­nen zwem­men krij­gen apart in­struc­tie. ,,Zij mo­gen niet in het die­pe ge­deel­te. We heb­ben een aan­tal Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen­kin­de­ren voor wie dit geldt. Er wordt echt heel goed op­ge­let dat zij niet zo­maar vrij rond­lo­pen.’’ De be­tref­fen­de leer­kracht spreekt met de in­struc­teurs af wie ver­ant­woor­de­lijk is. ,,Maar be­lang­rij­ker nog is af te spre­ken: wie is er­bij. Daar gaat het om. Dat geldt ook voor het sur­veil­le­ren tij­dens het bui­ten­spe­len. Heel snel denk je: ik pak bin­nen even kof­fie. Dan ben je in de fout'', al­dus de di­rec­teur. ,,Je hoort bui­ten te zijn. We doen dat steeds be­wus­ter. Maar het is ook las­tig, want je hebt met heel veel men­sen te ma­ken. Ook met ou­ders, die soms rij­den naar een mu­se­um. Die moet je dan con­tro­le­ren: waar in de auto zet­ten ze de kin­de­ren neer.’’

Jan Die­bels, di­rec­teur van De Mors­kring in Lei­den, is het niet met zijn col­le­ga Cie­re eens. ,,Je kan niet al­tijd op de bank blij­ven zit­ten. Dan gaat de angst re­ge­ren. Ga de na­tuur in!’’ Ook pleit hij er­voor dat leer­krach­ten rond­lo­pen op het plein en niet gaan zit­ten. De Mors­kring neemt steeds meer voor­zorgs­maat­re­ge­len. ,,Naar kamp gaan ex­tra men­sen mee, zo­dat men­sen niet con­ti­nu alert hoe­ven zijn en kun­nen op­la­den. Als ou­ders mee­gaan met een uit­stap­je de­len wij hen vaak niet in bij hun ei­gen kind. Je gaat niet mee voor je ei­gen kind, maar ter on­der­steu­ning van de leer­kracht. Hoe dui­de­lij­ker je bent, hoe meer be­grip er is voor de keu­zes. Som­mi­ge leer­krach­ten zijn ex­tra ang­stig, maar ge­luk­kig zeg­gen an­de­re col­le­ga's dan: het is niet er­ger dan vroe­ger.’’