Placeholder image

Basisschool De Arcade wint Unicef Kinderrechten Filmfestival

24 mei 2017
Ruim drie­hon­derd Leid­se school­kin­de­ren gin­gen gis­ter­och­tend over de rode lo­per bios­coop Tri­a­non bin­nen. Tien scho­len had­den een film ge­maakt voor het Uni­cef Kin­der­rech­ten Film­fes­ti­val. ,,Ze moesten een film van vijf mi­nu­ten ma­ken, waar­bij the­ma's als vre­de en vrij­heid aan de orde kwa­men'', legt mede-or­ga­ni­sa­tor Freek Com­man­deur uit. (Bron: Leidsch Dagblad, 24 mei 2017, Hielco Kuipers)

De jury wees De Ar­ca­de aan als win­nen­de school. De leer­lin­gen lie­ten zich in­spi­re­ren door Maai­ke, een ve­te­raan die in de klas was ge­weest voor een gast­les. Ze maak­ten een film over meis­jes die in een niet na­der aan­ge­duid land ach­ter­ge­steld wor­den ten op­zich­te van jon­gens. Als het Ne­der­land­se le­ger daar met een vre­des­mis­sie komt, ko­men ze er­ach­ter dat ook vrou­wen in het le­ger kun­nen die­nen. De film heet daar­om ’Ik ben een Maai­ke'. De ve­te­raan zat gis­te­ren zelf ook in de zaal om de film te be­kij­ken.

De Ar­ca­de gaat met deze film door naar de lan­de­lij­ke fi­na­le, die op 23 juni in de Am­ster­dam­se bios­coop Tusch­in­ski wordt ge­hou­den. Vo­rig jaar won De Ar­ca­de de lan­de­lij­ke fi­na­le.